Udhëzime për shtetasit e Serbisë, Kosovës, Malit të Zi dhe Bosnjës dhe Hercegovinës, si dhe për diplomatët, anëtarët e familjeve të tyre dhe qytetarëve me shtetësi të dyfishtë nga këto vende për mënyrën e transitit dhe të qëndrimit të rregulluar

Në funksion të funksionalizimit të Vendimit plotësim i vendimit të masave për parandalim të sjelljes dhe shpërndarjes së virusit korona COVID-19, Shtabi kryesor koordinues i krizës i pranoi udhëzimet e dorëzuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Punëve të Jashtme,  

Dokumenti, në raport me transitin në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut të shtetasve të Republikës së Serbisë, Republikës së Kosovës, Malit të Zi dhe Bosnjës dhe Hercegovinës, i përfshin këto udhëzime:

a. Gjatë hyrjes në vendkalimin për qarkullim ajror, nga Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit dhe Aeroporti “Shën Apostol Pavle” , nuk është e nevojshme të tregojnë vërtetim mjekësor nga testi PCR i bërë, por duhet vetëm të nënshkruajnë deklaratë dhe në afat prej tre orëve duhet ta lëshojnë territorin e shtetit.

b. Gjatë hyrjes në vendkalimin kufitar tokësor, me qëllim të daljes nga vendkalimi kufitar për qarkullim ajror, nga Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit dhe ai i Ohrit “Shën Apostol Pavle”, duhet të tregojnë biletë të aeroplanit (biletë elektronike) dhe të nënshkruajnë deklaratë për transit dhe në afat prej tre ore duhet ta lëshojnë territorin e shtetit.

c. Për transportuesit profesionistë (shoferë), nuk duhet të tregojnë vërtetim mjekësor nga PCR testi i bërë, vetë, kanë për obligim për respektim të detyrueshëm të protokollit për kryerjen e transportit ndërkombëtar.

ç. Për transport të organizuar me autobus ose linja të rregullta transit me autobus, lejohet hyrja për transit, me ç’rast nuk nevojitet të tregohet vërtetim mjekësor nga PCR testi i bërë, ndërsa territorin e shtetit duhet ta lëshojnë në afat prej pesë orëve, me nënshkrimin e deklaratës për transit.

 

1.    Shtetasit e Republikës së Kosovës, të Malit të Zi, të Bosnje e Hercegovinës dhe të Serbisë të cilët kanë qëndrim të rregulluat të përkohshëm ose të përhershëm në vend, gjatë çdo hyrje në shtet detyrimisht të tregojnë vërtetim mjekësor me rezultat negativ nga PCR testi, i bërë 72 orë para hyrjes në shtet.

2.    . Diplomatët e huaj nga katër vendet që janë të akredituar në Republikën e Maqedonisë së Veriut, si dhe anëtarët e familjeve të tyre, gjatë hyrjes në shtet nuk duhet të tregojnë vërtetim mjekësor nga PCR testi i bërë.

3.    Shtetasit e këtyre katër shteteve të cilët kanë të caktuar paraprakisht kontrolle dhe mjekime shëndetësore nëpër spitalet në shtet, mund të realizojnë hyrje në shtet me tregim të detyrueshëm të vërtetimit mjekësor me rezultat negativ nga PCR testi, i bërë 72 orë para hyrjes në shtet, si dhe vërtetim mjekësor për kontroll të caktuar mjekësor.

4.    Shtetasit e Republikës së Serbisë, Republikës së Kosovës, Malit të Zi dhe Bosnjës dhe Hercegovinës, të cilët kanë shtetësi të dyfishtë, nëse kanë vendbanim në Republikën e Maqedonisë së Veriut (në pajtim me evidencat me të cilat disponon MPB-ja, ose janë bartës të letërnjoftimit MKD), gjatë hyrjes në shtet nuk kanë nevojë të tregojnë vërtetim mjekësor me rezultat negativ nga PCR testi.

Por, nëse kanë vendbanim në shtetin në të cilin e  kanë shtetësinë e dytë gjatë hyrjes në vend detyrimisht duhet të tregojnë vërtetim mjekësor me rezultat negativ nga PCR testi, i bërë 72 orë para hyrjes në shtet

Bartësit e dokumenteve për udhëtim të lëshuara nga Republika e Maqedonisë së Veriut të cilët kanë adresë të vendbanimit në Republikës së Serbisë, Republikës së Kosovës, Malit të Zi dhe Bosnjës dhe Hercegovinës, gjatë hyrjes në Republikën e Maqedonisë së Veriut, patjetër të dorëzojnë vërtetim me rezultat negativ të PCR testit, të bërë 72 orë para hyrjes në vend.

5. Ministria e Punëve të Brendshme, megjithatë, pas marrjes së deklaratave të plotësuara nga shtetasit e Kosovës, Malit të Zi, BeH-së dhe Serbisë së bashku me vërtetimet mjekësore  nga PCR teste duhet t’i dorëzojnë në kontroll dhe konfirmim deri tek personat e përcaktuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe kjo ministri t’i dorëzojë deri tek Qendra rajonale për shëndet publik, në pajtim me adresat.

Këto udhëzime, Ministria e Punëve të Jashtme do t’i dorëzojë deri tek të gjitha përfaqësitë diplomatike konsullore në drejtim të informimit përkatës të opinionit.