Organogrami i Sekretariatit të Përgjithshëm

 

Në shtojcë mund ta shkarkoni organogramin e Sekretariatit të Përgjithshëm:

Organogrami i Sekretariatit të Përgjithshëm

Vërejtje: Struktura dhe organogrami i Sekretariatit të Përgjithshëm i nënshtrohen ndryshimeve të vazhdueshme, në përputhje me nevojat e punës që dalin nga aktivitetet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.