Rregullore për organizim

Në shtojcë mund ti merrni rregulloret për organizimin e brendshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe vetë sistematizimin e vendeve të punës.

Rregullore për organizimin e brendshëm të Qeverisë

Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës