Janë prodhuar 16.603 MWh energji elektrike, amvisëritë dhe furnizimet shtesë janë plotësisht të kënaqur me energjinë elektrike nga kapacitet e EMV-së

Sh.A. EMV  me datë 23.01.2023 ka prodhuar 16.603 MWh energji elektrike e cila ka plotësuar plotësisht nevojat e amvisërive dhe konsumatorëve të vegjël me energjinë e prodhuar vetë, si dhe nevojat për furnizime shtesë për shkollat, industrinë ushqimore dhe subjektet tjera vitale shtetërore.

 Në termoelektranat janë prodhuar 12.225 MWh,,ndërsa në hidroelektranat dhe në Parkun e Erës Bogdanci janë prodhuar  4.378 MWh.

* Të dhënat janë marrë nga Raporti i SHA EMV për  vitin 23.01.2023