Janë prodhuar 18.449 MWh energji elektrike, amvisëritë dhe furnizimet shtesë janë të plotësuara tërësisht me energji elektrike nga kapacitetet e EMV-së

SHA EMV më 26.01.2023 prodhoi 18.449  MWh energji elektrike, me çka me energjinë e prodhuar vetë plotësoi nevojat e amvisërive dhe konsumatorëve të vegjël, si dhe nevojat për furnizime shtesë për shkolla, industrinë ushqimore dhe subjekte të tjera vitale shtetërore. 

Në termoelektranat janë prodhuar 11.850   MWh, ndërsa në hidroelektranat dhe në Parkun e Erës Bogdanci janë prodhuar 6.599 MWh.