Nga mbledhja e 153-të e Qeverisë: Vendimi për rritjen e pagave për të gjithë punonjësit në institucionet publike shëndetësore; Vendimi për nënshkrimin e Aneksit me BE-në, me të cilin Korridori 8 hyn në rrjetin e korridoreve kryesore në rajon dhe në BE;

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka shqyrtuar dhe miratuar Informacionin për autorizimin e Ministrit të Shëndetësisë për nënshkrimin e Aneksit për ndryshimin dhe plotësimin e Marrëveshjes Kolektive për veprimtarinë shëndetësore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe të drejtorëve gjegjësisht ushtruesit e detyrës drejtorët e institucioneve publike shëndetësore, për nënshkrimin e anekseve për ndryshimin dhe plotësimin e kontratave kolektive individuale.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut autorizoi Ministrin e Shëndetësisë që të nënshkruajë Aneksin për ndryshimin dhe plotësimin e Marrëveshjes Kolektive për Veprimtarinë Shëndetësore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, me të cilin rriten pagat e punëtorëve në institucionet publike shëndetësore, duke filluar me pagesën e pagave për muajin mars 2023.

Ministri i Shëndetësisë do të nënshkruajë Aneksin me përfaqësuesin e Sindikatës së Pavarur për Shëndetësi, Farmaci dhe Mbrojtje Sociale të Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila mundëson rritjen e pagave të punëtorëve në institucionet publike shëndetësore. Sipas sqarimit nga Ministria e Shëndetësisë, rritja prej 3.000 denarë, 2.500 denarë apo 2.000 denarë vlen për të gjithë të punësuarit në institucionet publike shëndetësore.

Qeveria në mbledhjen e sotme shqyrtoi dhe miratoi Informacionit për Aneksin e Vendimit të Komisionit Evropian, për nënshkrimin e “Mirëkuptimit të nivelit të lartë ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut, në hartat indikative të Trans- Rrjeti evropian i transportit në Republikën e Maqedonisë së Veriut”.

Qeveria ka autorizuar ministrin e Transportit dhe Lidhjeve, Blagoj Boçvarski, për të nënshkruar dokumentin, i cili është planifikuar të ndodhë javën e ardhshme në Mal të Zi.

Me nënshkrimin e këtij Aneksi, siç sqarohet nga Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit, Korridori 8 bëhet pjesë e hartës së korridoreve kryesore të Ballkanit Perëndimor, në kuadër të zgjerimit të rrjeteve trans-evropiane të transportit të Bashkimit Evropian.

Kjo është bërë e mundur pasi Bashkimi Evropian pranoi kërkesën e Maqedonisë së Veriut, Bullgarisë, Italisë dhe Shqipërisë që Korridori 8 të hyjë në rrjetin e korridoreve kryesore në rajon dhe në Evropë, duke njohur lidhjen me Korridorin 8 me rëndësi për Maqedoninë e Veriut. dhe rajonit dhe për Bashkimin Evropian.

 

Qëllimi i zhvillimit të Rrjeteve Trans-Europiane të Transportit (TEN-T) është të sigurojë transport të qetë, të qëndrueshëm dhe efikas në të gjithë Bashkimin Evropian, duke forcuar unitetin social, ekonomik dhe territorial. Dhe pasi Komisioni Evropian propozoi një revizion në dhjetor 2021, për të përfshirë prioritetet e agjendës së gjelbër, strategjinë për lëvizshmëri të qëndrueshme dhe inteligjente dhe strategjinë e lidhjes, u mor vendimi për shtrirjen e hartave treguese të TEN-T në vendet fqinje, duke përfshirë dhe rajonin e Ballkanit Perëndimor (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Republika e Maqedonisë së Veriut, Serbia dhe Mali i Zi).

Hartat indikative të rrjetit të transportit trans-evropian, të shtrira në Maqedoninë e Veriut, synojnë të sigurojnë koherencë ndërmjet rrjetit të transportit trans-evropian të BE-së dhe rrjetit të transportit të Maqedonisë së Veriut; të promovojë planifikimin dhe zhvillimin e duhur të një lidhjeje të qëndrueshme dhe efikase të transportit ndërmjet BE-së dhe Maqedonisë së Veriut; lehtësimin e identifikimit të prioriteteve të përbashkëta të infrastrukturës ndërmjet BE-së dhe Maqedonisë së Veriut; duke lehtësuar zhvillimin e rrjetit ekzistues të transportit.

Në takimin, në të cilin do të nënshkruhet Aneksi ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe BE-së, përveç ministrit Boçvarski, pritet prania e të gjithë ministrave të transportit në rajon, si dhe përfaqësuesve të Komunitetit të Transportit dhe Komisionit Evropian , dhe një aneks i tillë do të nënshkruhet ndërmjet të gjitha vendeve të rajonit dhe Komisionit Evropian.

Qeveria në mbledhjen e sotme shqyrtoi dhe miratoi edhe Informacionin për përgatitjen e skriningut dypalësh për Kapitullin 19, të propozuar nga Sekretariati për Çështje Evropiane: Politika Sociale dhe Punësimi, nga Klasteri 3 Konkurrueshmëria dhe Rritja Gjithëpërfshirëse.

Në kuadër të skriningut dypalësh për kapitullin 19, i cili mbahet sot dhe nesër në Bruksel, përfaqësuesit e institucioneve të Maqedonisë do të prezantojnë kornizën legjislative dhe strategjike vendore në këtë fushë, kapacitetet institucionale dhe planet e ardhshme për përafrimin e mëtejmë me standardet evropiane në fushat e ligjit të punës, siguria dhe shëndeti në punë, politikat e punësimit, duke përfshirë punësimin e të rinjve, mbrojtjen dhe përfshirjen sociale, anti-diskriminimin dhe mundësitë e barabarta.