Nga mbledhja e 198-të e Qeverisë: Shkollat e mesme komunale "Nikolla Karev" nga Strumica dhe "Kole Nedellkovski" nga Velesi shndërrohen në qendra rajonale për arsim dhe aftësim profesional;

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në mbledhjen e sotme ka marrë vendim që shkollat ​​e mesme komunale “Nikola Karev” nga Strumica dhe “Kole Nedelkovski” nga Velesi të shndërrohen në qendra regjionale për arsim dhe aftësim profesional. Me këtë, numri i Qendrave Rajonale për Arsim dhe Aftësim Profesional në vend rritet në gjithsej pesë.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në mbledhjen e sotme ka miratuar Vendim për themelimin e Komisionit për zbatimin e procedurës për zgjedhjen e furnizuesit universal, në pajtim me Vendimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për fillimin e procedurës për zgjedhjen e furnizuesit universal të miratuar më 20.10.2023.

Komisioni synon të zbatojë të gjithë procedurën për zgjedhjen e një furnizuesi universal të energjisë elektrike përmes një thirrjeje publike për zgjedhjen e një furnizuesi universal me procedurë të hapur, pra përgatitjen e thirrjes publike, dokumentacionit të tenderit, përfshirë draftin e marwveshjes dhe të bëjë një evaluim dhe të përgatisë një raport për vlerësimin e ofertave si dhe të paraqesë në Qeveri një propozim për zgjedhjen e ofertuesit më të favorshëm për zgjedhjen e një furnizuesi universal të energjisë elektrike ose një propozim për anulimin e procedurë.

Zgjedhja e furnizuesit universal bëhet në përputhje me Ligjin për Energjinë, me qëllim të realizimit të së drejtës së amvisërive dhe konsumatorëve të vegjël të kyçur në sistemin e energjisë elektrike për shërbim universal në furnizimin me energji elektrike.

Në mbledhjen e sotme, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut shqyrtoi dhe pranoi tekstin e ri të harmonizuar të Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Ministrisw sw Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave  të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministrisë së Bujqësisë së Republikës së Azerbajxhanit.Memorandumi forcon bashkëpunimin mes dy vendeve në fushën e bujqësisë, në fushën e menaxhimit të tokës bujqësore; zhvillimi i qëndrueshëm i zonave rurale; tregtia e produkteve bujqësore; aplikimi i teknologjive të reja në bujqësi – bujqësia e zgjuar; siguria ushqimore dhe shkëmbimi i praktikave më të mira.

Memorandumi është planifikuar të nënshkruhet gjatë muajit nëntor 2023, në kuadër të marrëdhënieve miqësore ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Azerbajxhanit, duke marrë parasysh zhvillimin e marrëdhënieve ndërqeveritare me qëllim të forcimit dhe zgjerimit të bashkëpunimit të përbashkët dypalësh.

Në mbledhjen e sotme, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut shqyrtoi dhe miratoi Informacionin për ndryshimin e programit për Qytetet e Gjelbërta të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, të mbështetur nga Fondi i Gjelbër për Klimën.

Siç u sqarua BERZH përgatiti një propozim gjithëpërfshirës për ristrukturimin e Programit të Qyteteve të Gjelbërta për faktin se gjatë pesë viteve të fundit, që nga hartimi fillestar i Programit, nevojat e qyteteve kanë ndryshuar ndjeshëm dhe janë ende në fazën e rimëkëmbjes. pas ndikimeve të qëndrueshme të pandemisë COVID-19, si dhe pasojave globale të krizës energjetike. Propozimi parashikon një rritje të disponueshmërisë së granteve të infrastrukturës, një strukturë të përmirësuar të kredisë nga Fondi i Gjelbër Klimatik, një zgjerim i fushëveprimit të Programit të Qyteteve të Gjelbërta, fleksibilitet i monedhës së kredisë, më shumë fonde për asistencë teknike dhe më shumë fonde për më shumë investime në Maqedoninë e Veriut. Republika e Maqedonisë së Veriut ka bashkëpunuar me Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim, në kuadër të Programit për Qytetet e Gjelbërta nga viti 2016 e deri më sot.