Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomizimit të Ujërave

 

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomizimit të Ujërave kryen punët që kanë të bëjnë me:

  • bujqësinë,  pylltarinë dhe ekonomizimin e ujërave;
  • shfrytëzimin e tokës bujqësore, pyjeve dhe pasurive të tjera natyrore;
  • gjahun dhe peshkimin;
  • mbrojtjen e gjedhit dhe bimëve nga sëmundjet dhe dëmtuesit;
  • ndjekjen dhe studimin e gjendjes me ujërat, mirëmbajtjen dhe përmirësimin e regjimin me ujërat; sistemet hidromilorative;
  • matjet hidrologjike dhe agrometeorologjike, si dhe mbrojtja kundër breshrit; 
  • studimi dhe hulumtimi i dukurive meteorologjike, hidrologjike dhe proceseve biometeorologjike;
  • mbikëqyrjen nga kompetencat e saj dhe
  • kryen edhe punë të tjera të përcaktuara me ligj

Ministër: Lupço Nikolovski

Adresa: “Leninova” nr. 2, 1000 Shkup;
Tel: 02/3134-477, faks: 02/3239-429

Website: www.mzsv.gov.mk
Facebook: www.facebook.com/MinistryOfAgricultureForestryAndWaterEconomyRM