Kryeministri Zaev dhe Ministri Besimi për Buxhetin e vitit 2021: Stabiliteti ekonomik dhe rritja e përshpejtuar me një fokus në shëndetin dhe investimet

Kryetari i Qeverisë së  Republikës së Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, së bashku me Ministrin e Financave, Fatmir Besimi, në konferencën e sotme për shtyp prezantuan propozimin e ri për Buxhetin për vitin 2021 - Buxhetin për stabilitetin ekonomik dhe rritjen e përshpejtuar, me konsolidimin fiskal afatgjatë për 2021- 2025, i cili do të paraqitet më tej për miratim në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së  Veriut.

Kryeministri Zaev theksoi se buxheti është i ekuilibruar, me një fokus në sistemin shëndetësor, ekonominë, investimet kapitale, funksionalitetin e sistemit dhe mbështetjen për reformën nл gjyqësore dhe integrimin evropian.

Kryeministri tha se ajo që ne e dimë përgjithësisht, për ne dhe për të gjithë botën që po lufton pandeminë, është se çelësi për të përmirësuar situatën ekonomike dhe situatën e tregut të punës është të përmirësojmë gjendjen shëndetësore dhe të ulim numrin e njerëzve të infektuar.

“Prioritetet kryesore të buxhetit të vitit 2021 do të jenë mbështetja për sektorin e shëndetësisë që nënkupton mbrojtje të shëndetit dhe jetës së qytetarëve, rimëkëmbje dhe rritje ekonomike përmes masave për kategoritë e rrezikuara sociale, mbështetje për ekonominë dhe ruajtja e vendeve të punës. Fokusi gjatë vitit 2021 do të jetë që sa më shumë të jetë e mundur ta orientojmë kah politikat të cilat do të mbështesin investimet për rritjen e konkurrencës dhe politika të cilat do të mbështesin realizimin e investimeve kapitale. Prioriteti i tretë i politikës buxhetore në 2021 është financimi i pandërprerë i funksioneve themelore të shtetit dhe mbështetja për reformat në gjyqësor dhe integrimin euro-atlantik", deklaroi Zaev.

Kryeministri Zaev nënvizoi se konsolidimi fiskal dhe ridizajnimi i politikës buxhetore janë elementet kryesore të politikës fiskale për të mbështetur stabilitetin makroekonomik, për të përshpejtuar rritjen ekonomike, dhe kështu të forcojnë potencialin e rritjes së ekonomisë vendase.

“Propozim Buxheti për vitin 2021 siguron qëndrueshmëri, racionalizim të shpenzimeve duke optimizuar shpenzimet e administratës publike dhe digjitalizimin e shërbimeve publike si dhe parashikime të sakta në mënyrë që të trajtohet në mënyrë efektive epidemia. Në mënyrë shtesë, sigurohet një rezervë buxhetore në rast të zgjatjes së zgjatur të pandemisë ”, tha Zaev dhe shtoi se në vitin 2021, presim rimëkëmbje ekonomike dhe rritje prej 4.1% në kushtet e rimëkëmbjes së pritshme të investimeve, konsumit dhe kërkesës së jashtme.

Ministri Besimi tha se konsolidimi fiskal, përkatësisht zvogëlimi i hendekut midis shpenzimeve dhe të ardhurave në buxhet është i nevojshëm për të hedhur një themel të fortë për një ekonomi të qëndrueshme dhe rritje.

"Nga këtu, ne kemi parashikuar politika që gradualisht do ta zvogëlojnë atë në pesë vitet e ardhshme - gjegjësisht në vitin 2022 është parashikuar në - 3.8%, në 2023 në -3.2%, në 2024 në -2.8% dhe 2025 në -2.1%. Kjo do të stabilizojë borxhin publik në një periudhë afatmesme, gjegjësisht parashikimi është që deri në vitin 2025 ai do të ulet në 58.8% të BPV-së. Konsolidimi fiskal do të arrihet përmes: përmirësimit të mbledhjes së të ardhurave buxhetore, zvogëlimit dhe ristrukturimit të shpenzimeve buxhetore dhe ndryshimeve në burimet e financimit të deficitit buxhetor," u shprehë Besimi.

Të hyrat totale të Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së  Veriut për vitin 2021 janë planifikuar në nivelin prej 212.6 miliardë denarë dhe ato janë 8.3% më të larta krahasuar me Rebalansin e dytë për vitin 2020, ndërsa shpenzimet janë planifikuar në nivelin prej 247.5 miliardë denarë ose 2.1% më e ulët krahasuar me Buxhetin e dytë Plotësues 2020. Kështu të ardhurat dhe shpenzimet e planifikuara rezultojnë në një deficit buxhetor në nivelin 4.9% të PBB-së së planifikuar ose në shumën absolute prej 34.9 milion denarë. Deficiti i planifikuar është në përputhje me angazhimin për konsolidimin fiskal, shoqëruar me disiplinë të mëtejshme buxhetore dhe hapësirë ​​fiskale për të mbështetur ekonominë e brendshme dhe qytetarët dhe zbatimin e projekteve të infrastrukturës.

Qeveria, në përputhje me përparësitë, përqendrohet në zbatimin e projekteve të infrastrukturës kapitale në infrastrukturën rrugore dhe hekurudhore, energjinë dhe infrastrukturën komunale, si dhe investimet kapitale për të përmirësuar kushtet në shëndetësi, arsim dhe sistem shoqëror, bujqësi dhe mbrojtjen e mjedisit.

Investimet kapitale janë planifikuar në një nivel prej rreth 23 miliardë denarë ose 20% më i lartë se plani për vitin 2020, dhe për financimin e investimeve është planifikuar të sigurohen fonde nga disa burime, të tilla si: fondet e buxhetit, fondet IPA dhe huatë.