Sport dhe rekreacion

Për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut është i rëndësishëm mjeti i cili kontribuon në  zhvillimin e shoqërisë progresive dhe gjithëpërfshirëse, mundëson ndërveprim shoqëror  dhe ndikon pozitivisht në përhapjen e parimeve themelore etike te të gjitha kategoritë e qytetarëve, veçanërisht te të rinjtë. Sporti ka rol vital për ngritjen e përfshirjes sociale, në ndërtimin e shoqërive të hapura tolerante, sporti i mëson vlerat e punës ekipore, disiplinën dhe udhëheqësin dhe shpërblimin e punës së palodhshme dhe të rezultatit të arritur.

Qëllimi jonë është të krijojmë sistem në të cilin sporti do të përparojë dhe rezultatet sportive; sistem i cili njëkohësisht do ta përforcojë cilësinë e jetës, ndërveprimin shoqëror dhe do të mundësojë zhvillim të vërtetë të personalitetit dhe mënyrës së shëndetshme të jetës aq sa është e mundur për numër më të madh të qytetarëve.

Prandaj, treguesit tanë të suksesit do të jenë: numër i rritur i qytetarëve dhe i të rinjve të cilët bëjnë sport, numër i rritur i kuadrove profesionale sportive, arritja e rezultateve të larta dhe afirmimi i sportit të lartë, rritja e numrit të grave në sport, infrastrukturë cilësore sportive, përmirësim i statusit të sportistëve dhe punonjësve të sportit, afirmimi i olimpizmit dhe zero partizim në sport.

Në 4 vitet e fundit do t’i realizojmë politikat vijuese:

 • Me sistemin vauçer  vazhdojmë të sigurojmë më shumë para për sport dhe këtë do ta thjeshtëzojmë dhe përparojmë me qëllim të mbështetjes më të madhe të sportit, sportistëve dhe subjekteve sportive. Në vitin 2020 arritëm të sigurojmë 10 milionë euro shtesë në sport, si dhe mjete buxhetore 6 milionë denarë për sistemin e shpresave sportive të të rinjve. Qëllimi jonë do të jetë shuma e këtyre vauçerëve të rritet deri në 15 milionë në fund të mandatit. 
 • Do të miratojmë zgjidhje ligjore me të cilën do të rregullohet stazhi i sportistëve. 
 • Vendosim barazi gjinore në sport – 30% gra në organet drejtuese (kuvendi, KD, OI) duke filluar prej vitit 2020, ndërkaq 50% deri më 2024. Federatat të cilat marrin mjete financiare nga buxheti i shtetit patjetër duhet të sigurojnë funksionimin e sportit të meshkujve dhe të femrave, gjegjësisht klubet dhe/ose përfaqësimet sportive të meshkujve dhe të femrave. 
 • I ngrohim, i bëjmë efikas në energji, u japim dimension shumëfunksional dhe vëmë në punë të gjitha objektet ekzistuese sportive për nevojat e të gjithë sportistëve dhe qytetarëve.
 • Do të krijojmë Fond sportiv të sportit elitar (sport përfaqësues, individual dhe të klubit).
 • Të gjitha objektet sportive në pronësi të shtetit dhe komunës të cilat jepen në koncesion ose janë nën PPP do të duhet të sigurojnë 15% të termineve për fëmijë dhe të rinj nga kategoritë e cenueshme shoqërore. 
 • Qëllimi jonë është ta rritim numrin e të rinjve të cilët bëjnë sport për 30%. Do t’i thërrasim të gjithë mësimdhënësit të arsimit fizik dhe sportit të të gjitha shkollave çdo të shtunë nga 2 orë sport të organizuar në ambient të hapur: atletikë, alpinizëm, ecje, futboll,  basketboll, lojëra sportive. 
 • Do të bashkëpunojmë me firmat për pajisjet sportive të ndihmojnë me promovim dhe mbështetje. Semestrin e parë do të ushtrojnë në kuadër të shkollës, ndërsa semestrin e dytë do të organizojnë olimpiadë shkollore. Tre shkollat më të mira do të marrin pajisje sportive për shkollën shpërblyese.  
 • Në të gjithë vendin, ne do të organizojmë konkurse qendrore kros-fit me muzikë, duke shoqëruar dhe festuar një shpirt dhe trup të shëndetshëm.
 • Do t’i mbarojmë projektet për ndërtim dhe rekonstruktim (sanim) të objekteve sportive të filluara në vitin 2020: ndërtim të baseneve të notimit në komunën e Ohrit, ndërtimit të 14 baseneve shkollore në ambiente të mbyllura, ndërtim të sallës në komunën e Çairit për shkathtësitë e mundjes, ndërtim të 10 këndeve të basketbollit, ndërtim të Shtëpisë së sporteve, ndërtim të basenit të mbyllur në Tetovë, rekonstruktim të sallave sportive në Negotinë dhe Veles, të basenit në Strugë, të stadiumit në Kavadar dhe rekonstruktim të infrastrukturës sportive në komunat: Kisella Vodë, Manastir, Ilinden, Demir-Kapi, Gostivar, arena e hokejit në QSBT, Karposh, Kërçovë, Likovë, Dollnen dhe Strugë. 
 • Do t’i përfshijmë personat me nevoja të veçanta në të gjitha segmentet sportive. 
 • Promovuam udhëheqje të mirë, luftë kundër korrupsionit, luftë kundër ndeshjeve dhe luftës kundër dopingut.
 • I fillojmë të gjitha proceset dhe aktivitetet për zyrtarizmin e sportit elektronik gjegjësisht gamingu si kategori zyrtare e sportit. 
 • Do t’i analizojmë të gjitha kontratat për koncesion të objekteve dhe të sallave sportive dhe do të monitorojmë nëse plotësohen obligimet ndaj bashkësisë.