Në fuqi masat për tejkalimin e pragut të alarmit për grimcat PM 10 në Qytetin e Shkupit, Kërçovë, Kavadar, Strumicë dhe Gostivar

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, sipas informacioneve të Ministrisë së Mjedisit Jetësor  dhe Planifikimit Hapësinor për tejkalimin e pragut të alarmit të grimcave të pezulluara me madhësi deri në 10 mikrometra (që e tejkalojnë vlerën prej 150 mikrogramë për metër kub gjatë dy radhazi ditë) në pikat matëse në Shkup – Qendër dhe Lisice, Kërçovë, Kavadar dhe Strumicë njofton se hyjnë në fuqi rekomandimet dhe masat për tejkalimin e pragut të alarmit për qytetin e Shkupit, Kërçovës, Kavadarit dhe Strumicës.

Qeveria i njofton institucionet kompetente dhe komunat përkatëse se është e nevojshme të veprojnë në përputhje me konkluzionet e procesverbalit të mbledhjes së 40-të të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë të mbajtur më 28.11.2017, sipas të cilave:

Ministria e Mjedisit Jetësor  dhe Planifikimit Hapësinor në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë:

• I rekomandon të gjithë personave juridikë (punëdhënësve) ti lirojn gratë shtatzëna, personave mbi 60 vjeç, si dhe personave me astmë kronike, infarkt të mëparshëm të miokardit ose goditje në tru, pavarësisht moshës, me rekomandimin e mjekut të familjes.

• Rekomandon të gjithë subjekteve juridike (punëdhënësve) që të riorganizojnë orarin e punës dhe personat që punojnë jashtë të punojnë nga ora 11:00 deri në orën 17:00.
• Rekomandon që të mos organizohen gara sportive dhe ngjarje të tjera kulturore në natyrë.

• Siguron kushte për rritjen e aktiviteteve të shërbimeve të urgjencës mjekësore, vizitave në shtëpi dhe shërbimeve të patronazhit.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale në bashkëpunim me Kryqin e Kuq, Qendrën Shëndetësore dhe Njësitë e Vetëqeverisjes Lokale:

• Ofron strehimore për personat e pastrehë.
• Ofron mbështetje për personat e moshuar të vetmuar përmes vizitave të organizuara.

Ministria e Shendetesise:

• Të detyrojë Shërbimin e Ndihmës Mjekësore të Urgjencës që të paraqesë informacion pranë Shërbimit Mjekësor Urgjent për numrin e thirrjeve (sipas diagnozës/kodit të MKB 10, gjinisë, moshës, vendbanimit/komunës), për kohëzgjatjen e episodit alarmues të ndotjes së ajrit në baza ditore.deri në fund të episodit dhe një javë pas përfundimit.

Inspektorati Shtetëror i Mjedisit:

• Të fillojë kryerja e kontrollit të shpeshtë të instalimeve që kanë leje A-ISKZ, të kryejë matje kontrolli të shkarkimeve të substancave ndotëse në ajrin e ambientit me një laborator të akredituar për të përcaktuar nëse kushtet/masat e parashikuara në Leje janë. aplikuar në lidhje me emetimet në ajër.

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor do të përgatisë dhe dorëzojë:

• Rekomandim për instalimet që kanë leje A-ISKZ, për uljen e kapacitetit prodhues (deri në 50%), gjë që do të përjashtojë nga kjo masë instalimet që prodhojnë ngrohje ose energji elektrike.

Njësitë e vetëqeverisjes lokale janë të detyruara të zbatojnë masat e përcaktuara në planet afatshkurtra ose masat afatshkurtra të miratuara nga këshillat e komunave.

Në të njëjtën kohë, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut:

• Detyron të gjitha organet e administratës shtetërore, agjencitë, fondet, byrotë, institutet, ndërmarrjet publike dhe SH.A.-të shtetërore, si dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore të reduktojnë (deri në 50%) përdorimin e automjeteve zyrtare dhe
• Rekomandohet kufizimi i punimeve në objektet e ndërtimit derisa rekomandimet dhe masat të mos vlejnë.