MMJPH-ja: Tejkalohet pragu i alarmit në Manastir, ndërpritet në Kërçovë dhe Gostivar

Në bazë të Dekretit për ndryshimin dhe plotësimin e Dekretit për vlerat kufitare për nivelet dhe llojet e substancave ndotëse në ajrin e ambientit dhe pragjet e alarmit, afatet për arritjen e vlerave kufi, vlerave kufitare, margjinat e tolerancës për vlerat kufitare, vlerat e synuara dhe synimet afatgjate ( Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë nr. 183, nga 14.12.2017) në të cilën përcaktohet pragu i alarmit për grimcat e suspenduara me madhësi deri në 10 mikrometra (që e tejkalojnë vlerën prej 150 mg/m3  gjatë dy ditëve radhazi) dhe parashikimi i motit të marrë nga Drejtoria për Punë Hidrometeorologjike, Ju informojmë se është tejkaluar në pikën matëse Manastir – Manastir 2.

Në tabelënparaqiten përqendrimet mesatare ditore të PM10 në pikat matëse ku është tejkaluar pragu i alarmit

  Manastir 2
03/01/2023 163.04
04/01/2023 207.57

                *përqendrimet shprehen në mg/m3

Nga MMJPH-ja është dorëzuar informacioni për tejkalimin e pragut të alarmit në Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, Inspektoratin Shtetëror për Mjedisin, Drejtorinë e Mjedisit, Sektorin e Komunikimit me Publikun në MMJP, Institutin e Shëndetit Publik dhe në komunën e Kërçovës për episodin e ndotjes alarmante të ajrit.

Gjithashtu ju informojmë se sipas të dhënave të Sistemit Shtetëror të Monitorimit të Cilësisë së Ajrit të Ambientit në 02.01.2023, përqendrimet mesatare ditore të grimcave të pezulluara PM10 janë nën kufirin e përcaktuar të alarmit prej 150 mg/m3, dhe episodi i dy ditëve radhazi është ndërprerë në Kërçovë dhe Gostivar, ku pushojnë së zbatuari rekomandimet dhe masat për tejkalimin e pragut të alarmit.