Shaqiri: Tetova po bëhetme konviktshtetëror për student, objektiështëndërtuar dhe për momentinështë duke u pajisur

Konviktiiri  për student që po ndërtohet për nevojat e UniversitetittëTetovëspritettëjetëgati për pritjen e studentëve në vitin e ardhshëmakademik.Punimetndërtimore  kanë përfunduarplotësisht , ndërsaaktualisht po pajisendhomat dhe tëgjithahapësirat e tjera që do tëjenë në dispoziciontëstudentëvetëcilëtstudiojnëose që do tëvendosintëstudiojnë në tëardhmen në këtëuniversitetshtetëror dhe do tëkenënevojë për akomodim. 

Mbikqyrjetëaktiviteteve sot realizoiministrii Arsimit dhe Shkencës JetonShaqirisëbashku me zëvendësministrin Agim Nuhiu, rektorin e universitetit Prof. Dr.KushtrimAhmeti dhe kryetarin e senatituniversitar Prof. Dr VullnetAhmeti.  Shaqiriinformoi se ështënjëinvestimjashtëzakonishtimadh që po realizohetngaMinistria e Arsimit dhe Shkencës dhe është në fazënpërfundimtaretërealizimit. Do tëpasojërregullimi  parter  dhe  kyçja e konviktit për student me infrastrukturën e ujësjellësit dhe energjisëelektriketëqytetit.

“Tetova do tëbëhetme  kampustëplotëuniversitar”. Përveçhapësirave  nëtëcilatzhvillohetveprimtariamësimore-shkencore, me ndërtimin dhe vënien në funksiontëkonviktittëstudentëve, universitetishtetëror do tëmundtëofrojënjëshërbimtëplotë për qytetarët e ardhshëmakademikë dhe pritet që tëtërheqënjërritjetëkonsiderueshme  të  numrittëstudentëve në periudhën e ardhshme.

Këtu ka munguarkapacitetiakomodues dhe me përkushtimin e Qeverisë po ndërtohetkonformtëgjithastandardevebashkëkohoretëcilësisë”, thaShaqiri, duke shtuar se konviktiiri do tëmundtëakomodojërreth 300 studentë.