Badhyl Dauti, Ministër pa portofol i ngarkuar për Investime të huaja

Badhyl Dauti - Ministër pa portofol i ngarkuar për Investime të huaja

I lindur në vitin 1982 në Tetovë. Doktoroi në Universitetin e Ljubljanës, Slloveni, në Fakultetin Ekonomik me temën e doktoraturës “Përcaktuesit dhe efektet tregtare të investimeve të huaja direkte në vendet e Evropës Juglindore me fokus të vecantë në Maqedoni” në vitin 2015.

Më parë, në vitin 2007, mori titullin magjistër i Ekonomisë dhe analizës së biznesit në Universitetin Stafordshire, Fakulteti për biznis dhe drejtësi, në Angli.

Studimet deridiplomike i  përfundoi në Universitetin e Evropës Juglindore- Tetovë, Fakulteti Biznes dhe administratë.

Në pozicionin misnistër pa resor i angazhuar për tërheqjen e investimeve të huaja vjen me titull docent nga Universiteti i Tetovës, Fakulteti Ekonomik, ku ligjeron lëndët Makroekonomi dhe Sistemet bashkëkohore ekonomike.

Aftësitë e tij më të specializuara janë fusha e financave publike, mikroekonomia, analiza e politikave publike, analiza e vendimarrjeve, qeveria dhe tregu.

Në zgjedhjet e vitit 2016, është zgjedhur deputet në Parlamentin e Repuplikës së Maqedonisë.

Më parë ka qenë këshilltar në Komunën e Tetovës.

Interesat e tij të vecanta të hulumtimit janë: investimet e huaja direkte, tregtia, politikat makroekonomike, konvergjenca ekonomike, ekonomia institucionale, politikat publike, ekonomia aplikative dhe analiza e të dhënave.

Ka të publikuar numër të madh punimesh shkencore në revista të njohura vendore dhe të huaja.