Letër mandati

Duke u bërë thirrje atyre që të bëjnë përpjekje maksimale dhe të punojnë në mënyrë efektive, Kryeministri Zaev u tha ministrave të përbërjes së re të dëgjojnë zërin e populliut dhe t'u shërbejnë të gjithë qytetarëve, pa dallim të përkatësisë etnike, përkatësisë partiake, gjinisë, orientimit seksual, identitetit gjinor, racës, ngjyrës së lëkurës, origjinës, përkatësisë në grup të margjinalizuar, origjinës shoqërore, arsimit, fesë, besimit politik ose ndonjë ndarje tjetër.

Letrat e mandatit me mision dhe detyra të përcaktuara në mandatin katër-vjeçar të ministrave: