Strategjitë Nacionale

Qeveria:

Ministria e Ekonomisë:

Ministria e Shëndetësisë:

Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor:

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale:

Ministria e Punëve të Brendshme:

  • Strategjia Nacionale për Luftën kundër Tregtisë me Njerëz dhe Migrimit Ilegal (2017-2020)
  • Strategjia Nacionale për Luftën kundër Drogës (2014-2020)
  • Strategjia Nacionale për Kontroll të Armëve të Vogla dhe të Lehta
  • Strategjia Nacionale për Luftën kundër Larjes së Parave dhe Financimit të Terrorizmit (2017-2020)
  • Strategjia Nacionale pë Zhvillimin e Menaxhimit të Integruar Kufitar (2015-2019)
  • Strategjia e Dytë Nacionale për Përmirësimin e Komunikacionit Rrugor

Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës: