Në ditën e fundit janë prodhuar 15.347 MWh energji elektrike

SHA EMV më 28.03.2023 prodhoi15.347 MWh energji elektrike, me çka me energjinë e prodhuar vetë plotësoi nevojat e amvisërive dhe konsumatorëve të vegjël, si dhe nevojat për furnizime shtesë për shkolla, industrinë ushqimore dhe subjekte të tjera vitale shtetërore. 

Në termoelektranat janë prodhuar 10.198 MWh, ndërsa në hidroelektranat dhe në Parkun e Erës Bogdanci janë prodhuar 5.149 MWh.