Nga mbledhja e 133-të e Qeverisë: Detyrim për prodhuesit e regjistruar të bukës ta prodhojnë dhe ta vënë në përfitim bukën e bardhë dhe gjysmë të bardhë, ndërsa për tregtarët e regjistruar ta furnizojnë dhe ta shesin

Qeveria në mbledhjen e mbrëmshme, miratoi Vendim për përcaktimin e detyrimit të tregtarëve të furnizojnë dhe të shesin lloje të caktuara të sasive të mallrave të caktuara të konsumatorëve, sipas radhitjes së caktuar, bazuar në ligje.

Me vendimin, përcaktohet detyrimi i tregtare të cilët përfaqësojnë persona juridik dhe fizik, që janë regjistruar për kryerjen e veprimtarisë tregtare në regjistër kompetent, në përputhje me ligjin, si dhe tregtarët që përfaqësojnë persona juridik dhe fizik të regjistruan për prodhim, të cilët prodhuesit e vet i shesin në treg në dyqane personale ose tregtarëve të tjerë në shumicë dhe pakicë me prodhues ushqimor, të furnizohen dhe ose ta shesin bukën e bardhë dhe gjysmë të bardhë (të prerë ose të plotë).

Tregtarët që përfaqësojnë persona juridik dhe fizik, të cilët janë të regjistruar për kryerjen e veprimtarisë tregtare në regjistër kompetent në përputhje me ligjin, në përputhje me vendimin qeveritar, kanë për detyrim që në strukturën e furnizimit ditor të gjitha llojet e bukës, të furnizohen dhe të shesin së paku 80% nga buka e bardhë dhe gjysmë e bardhë (e prerë ose e plotë).

Tregtarët që përfaqësojnë persona fizik dhe juridik të regjistruar për kryerjen e prodhimit, të cilët prodhimet i shesin në treg në dyqanet e tyre ose tregtarëve të tjerë me shumicë dhe pakicë të produkteve ushqimore, kanë detyrimin të prodhojnë dhe tregtojnë bukë të bardhë ose gjysmë të bardhë (të prerë në copa ose të plota), në një sasi prej të paktën 80 për qind të prodhimit të kësaj buke në muajin dhjetor 2022.

Tregtarët e treguar në këtë vendim, për llojet e bukës të përmendura në këtë vendim, duhet t'i paguajnë prodhuesit të bukës më së voni në afat prej 20 ditësh nga dita e pranimit të faturës për bukën e dorëzuar.

Vendimi është në fuqi nga dita e publikimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”, dhe është planifikuar të zbatohet deri më 31 maj 2023.
Në shpjegimin e vendimit të propozuar nga Ministria e Ekonomisë, thuhet se sipas nenit 29 paragrafi 1 paragrafi 2 dhe 3 të Ligjit për tregti, Qeveria mund të kufizojë përkohësisht tregtinë, në rast të ndërprerjeve të rënda, në tregun e brendshëm për shkak të mungesës së mallrave të nevojshme për prodhim, përpunim dhe për jetën dhe shëndetin e qytetarëve dhe përçarje e tregut të brendshëm për shkak të keqpërdorimeve në tregtimin e produkteve dhe mallrave individuale.

Duke marrë parasysh sa më sipër, sipas nenit 30 paragrafi 1 paragrafi 6 i Ligjit për Tregtinë, Qeveria mund të përcaktojë detyrimin e tregtarëve për blerjen dhe shitjen e llojeve dhe sasive të caktuara të mallrave individuale tek konsumatorët, sipas një porosie të caktuar.

Në bazë të të dhënave nga inspektimi i kryer nga Inspektorati Shtetëror i Tregut, Ministria e Ekonomisë njoftoi se janë konstatuar shqetësime të rënda në tregun e brendshëm në qytetet Shkup dhe Tetovë, për shkak të mungesës së bukës së bardhë dhe gjysmë të bardhë (të prerë në copë ose të tëra), për të cilin Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka miratuar Vendim për përcaktimin e çmimeve më të larta për produkte individuale në tregtinë me pakicë, i cili ka hyrë në fuqi më 28 shkurt 2023.

Duke marrë parasysh të lartpërmendurën, sipas nenit 30 paragrafi 1 paragrafi 6 i Ligjit për Tregtinë, Qeveria mund të përcaktojë detyrimin e tregtarëve për blerjen dhe shitjen e llojeve dhe sasive të caktuara të mallrave individuale tek konsumatorët, sipas një radhitje të caktuar.

Në bazë të të dhënave nga inspektimi i kryer nga Inspektorati Shtetëror i Tregut, Ministria e Ekonomisë njoftoi se janë konstatuar shqetësime të rënda në tregun e brendshëm në qytetet Shkup dhe Tetovë, për shkak të mungesës së bukës së bardhë dhe gjysmë të bardhë (të prerë në copë ose të plota), për të cilin Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka miratuar Vendim për përcaktimin e çmimeve më të larta për produkte individuale në tregtinë me pakicë, i cili ka hyrë në fuqi më 28 shkurt 2023.