MASH: Shkollë e re fillore në f. Çiflik të Sopishtës

Qeverianë seancën e sotmekadhënëmendimpozitiv për themelimin e shkollës së re fillore komunale “Dituria” në f. Çiflik, komuna e Sopishtës. Shkolla do të themelohet me ndarjen e shkollës fillore tashmë ekzistuese “Draga Stojanovska” në fshatin Rakotincë. Në përbërje të shkollës së re planifikohen të jenë edhe shkollat e rajonit në f. Sv. Petka dhe f. Patishka Reka, kurse mësimi do të zhvillohet në objekte tashmë ekzistuese, të cilat plotësojnë standardet e parashikuara për funksionim normal të procesit edukativo-arsimor.

Në shkollën e re fillore “Dituria” në f. Çiflik do tërealizohet  punaedukative- arsimore  ngaklasa e parëderi në tënëntën, ndërsaobjektiishkollësmundtëpërfshijë  rreth 300 nxënës. Nga 300 nxënës mundtëpërfshihen në objektet e SHFR  PatishkaRekë  dhe SHFR Sv. Petka.

Mësimi do tëzhvillohet në gjuhënmësimore shqipe, kujanësiguruarmësimdhënës për tëgjithalëndëtngagrupiklasor dhe mësimilëndor.