Nga mbledhja e 25-të e Qeverisë: Miratohet Vendimi për ndalimin e lëvizjes nga ora 21:00 deri në ora 06:00; Dekret për ndalim të të gjitha aktiviteteve për implementimin e zgjedhjeve; Qeveri ju rekomandoi bankave që pensionet të paguhen nga 28 mars

Me qëllim parandalimin e shpërndarjes së mëtutjeshme të virusit në territorin e gjithë shtetit, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në mbledhjen e 25-të që u mbajt mbrëmë vendosi:

1. Të ndalohet lëvizja e popullatës në Republikën e Maqedonisë së Veriut në periudhën kohore nga 21:00 -06:00, për qëllim të shpërndarjes të sëmundjes infektive COVID-19 dhe mbrojtjen e popullatës në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

• Nga kjo ndalesë veçohen personat të cilët kanë nevojë nga ndihma e shpejt mjekësore/ gjendje e rrezikshme për jetën / persona në dializë, të shoqëruar nga një maksimum prej dy personash.

• Nëse për shkak të urgjencës së gjendjes shëndetësore automjeti është ndalur nga kontrolli policor, arsyetimi i daljes jashtë dhe transportimi në institucionin shëndetësor do të regjistrohet dhe do të kontrollohet shtesë, duke paraqitur dokumentacionin mjekësor pas përfundimit të kontrollit mjekësor. Ky është një qëndrim i  harmonizuar me Ministrinë e Brendshme dhe është i realizueshëm nga pikëpamja operative.

• Drejtorët e Institucioneve të Shëndetit Publik do të përgatisin një listë të të punësuarve për të cilët parashihet që të ketë nevojën e nevojshme për të lëvizur përtej kohës së kufizuar dhe do ta shpërndajnë  atë deri te  Ministrinë e Brendshme ose një Ministri / Institucion tjetër me qëllim të përgatitjes së lejeve speciale / legjitimacion për personat që mund të lëvizin gjatë orëve  restriktive. Me këtë  Ministria e Punëve të Brendshme do të ketë një pasqyrë të plotë në kohën që lëvizin këta njerëz

• Në kuadër të restrikcioneve ekzistuese për lëvizje nuk janë të përfshirë pjesëtarë të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, zjarrfikësve, punonjësve në higjienat komunale, të cilët janë momentalisht në nderim pune.

• Të kufizohet numri i kujdestarëve në farmaci në territorin e qyteteve dhe të vendosin nga Ministria për Shëndetësi ose Agjencioni për barna – MALMED  ose Fondi për siguri shëndetësore të Republikës së Maqedonisë së Veriut, që një pjesë e caktuar e farmacisë, të cilët do të bëjnë kujdestari në periudhën restriktive, ndërkaq në të njëjtën kohë të jenë të lidhura me institucionet shtetëror që bëjnë kujdestari. Qasja deri tek farmacitë kujdestare do të kufizohet vetëm në persona të cilët kanë kryer kontroll mjekësor në institucionin shëndetësor dhe si dëshmi për to do të tregojnë raport mjekësor nga kontrolli i kryer.

• Të obligohen kompanitë taksi që të vendosin kujdestari me numër të kufizuar të veturave ose të njëjtat veçanërisht të shfrytëzohen për transport kah/nga institucion spitalor ose farmaci. Taksistët në mënyrë obligative të shfrytëzojnë mbrojtje personale në veturë (maskë mbrojtëse dhe doreza)

2. Ndalohet lëvizja e automjeteve nga transporti publik nga ora 21:00 - 06:00.

3. Ekipet kujdestare të EVN-së , Ujësjellësit dhe Kanalizimeve, Shërbimet Telekomunikuese, toplifikim mund të lëvizin vetëm me njoftim paraprak në 192 (MPB).

4. Të organizohet transporti ndërkombëtar dhe transporti publik duke kufizuar  për transportin e udhëtarëve  në 50% në automjet, ose duke mbajtur detyrimisht një distancë prej të paktën dy metrash ndërmjet udhëtarëve.

5. Ndalohet tubimi i popullatës në grupe me më shumë se 5 (pesë) persona në periudhën nga 06:00 - 21:00 në vende dhe zona publike.

Ne e kemi pasur si vendim, dhe tani e vërtetojmë edhe  në këtë mënyrë.
 
6. Drejtorët/ menaxherët e uzinave/ fabrikave të të gjitha institucioneve obligohen që të përshtatin kohën e tyre të punës dhe prodhimit në përputhje me ndalesën për lëvizje në periudhën e paraparë.

7. Në objektet  tregtare, farmacitë dhe institucionet publike që ofrojnë shërbime për popullatën, ku bëhet pagesa dhe puna në arkat ose sportelet, të kufizojnë praninë e qytetarëve nga numri i arkave ose sporteleve ( sa arka / sportele aq qytetarë në të njëjtën kohë), pra bazuar në madhësinë e objektit. Kohëzgjatja e mbajtjes në këto objekte është e kufizuar dhe e përcaktuar nga menaxherët e objektit.
Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në këtë mbledhje solli Dekret me fuqi ligjore për çështje të lidhura me procesin zgjedhor i cili përcakton në anëtarët e tij:

Neni 1

Me këtë dekret rregullohen çështjet lidhur me procesin zgjedhor, ndryshohet dhe plotësohet Kodi Zgjedhor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”,  nr. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30 / 14, 196/15, 35/16, 97/16 dhe 99/16, 136/16, 142/16, 67/17, 125/17, 35/18, 99/18, 208/18, 27/19 dhe Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë Veriore nr. 98/19, 42/20) dhe vërtetohet çështja për ndryshimin e aplikimin e rregullave nga ligjet të cilët kanë të bëjnë me procesin zgjedhorë.
 

Neni 2

Mandati i anëtarëve të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve do të zgjatet dhe zgjat 6 muaj nga dita e mbajtjes së zgjedhjeve për deputetë në Parlamentin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.
 

Neni 3

Në ditën e hyrjes në fuqi të këtij Rregullore , të gjitha aktivitetet elektorale për zhvillimin e zgjedhjeve për deputet në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë Veriore, të planifikuara për 12 Prill 2020, ndërpriten.

Neni 4

 

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve është i detyruar të sigurojë dhe mirëmbajë dokumentacionin ekzistues zgjedhor deri në vazhdimin e kryerjes së veprimtarive zgjedhore dhe zgjedhjeve

Neni 5
 

Zbatimi i veprimtarive zgjedhore do të vazhdojë nga dita e përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme. Të gjitha veprimet zgjedhore të ndërmarra në përputhje me dispozitat e Kodit Zgjedhor deri në datën e hyrjes në fuqi të kësaj rregulloreje do të konsiderohen të vlefshme.

 

 

 

 

 

Neni 6

Obligohet Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në një prej një dite nga dita e pretendimit të gjendjes së jashtëzakonshme të praqes në ueb  faqen e tij revidimim të afait për vazhdimin e procedurave  jashtme

Neni 7

 

Nga dita e hyrjes në fuqi e këtij dekreti deri në ditën e përfundimit të emergjencës, nuk zbatohen nenet 8-a, 75-d, 75-e dhe 84-a të Kodit Zgjedhor.

Nga data e hyrjes në fuqi të këtij Dekreti deri në ditën e përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme, asnjë veprim nuk është ndërmarrë në zbatim të Kodit Zgjedhor.
 

 

Nga dita e hyrjes në fuqi e këtij rekomandimi e deri në kohën e ndalesës për situatë të jashtëzakonshme,  Neni 34 i Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit nuk zbatohet nga data e hyrjes në fuqi e këtij Dekreti deri në ditën e përfundimit të urgjencës ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" Nr. 12/2019).

 

Ky Dekret hyn në fuqi ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë Veriore. Ky Dekret hyn në fuqi ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë Veriore".

Neni 9

Ky Dekret hyn në fuqi nga dita e shpalljes në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

 

Në këtë mbledhje, Qeveria e miratoi Procesverbalin nga Mbledhja e gjashtë e Shtabit kryesor për koordinim me kriza, për sigurimin e koordinimit të plotë lidhur me parandalimin e futjes dhe përhapjes së virusit korona COVID – 19, mbajtur më 21 mars të vitit 2020.

 

Në mbledhjen e sotme, Qeveria e shqyrtoi dhe e miratoi Informacionin për pagesën e pensioneve për muajin mars të vitit 2020, me propozim të Kabinetit të zëvendëskryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, i ngarkuar për çështje ekonomike dhe koordinim me resorët ekonomikë.

 

Zëvendëskryeministrja e ngarkuar për çështje ekonomike dhe koordinim me resorët ekonomikë, Milla Carovska, iu drejtuar Shoqatës së Bankave të Maqedonisë me kërkesë që për shkak të gjendjes së jashtëzakonshme me virusin korona, bankat të mundësojnë pagesë të pensioneve në pesë grupe të pensionistëve sipas  shumës së pensionit sipas ditëve të punës, nga data 25 mars deri më 31 mars të vitit 2020. Pas marrjes së njoftimit nga Shoqata e Bankave të Maqedonisë, Kabineti i zëvendëskryeministres e ngarkuar për çështje ekonomike dhe koordinim me resorët ekonomikë, rekomandoi, ndërsa Qeveria pranoi, që t’u rekomandohet bankave komerciale të sigurojnë pagesën e pensioneve nga 28 marsi..

 

Në këtë mbledhje, Qeveria miratoi Dekret me fuqi ligjore për përcaktimin e detyrave që do t’i ketë Armata e Republikës së Maqedonisë së Veriut, gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, me të cilën përcaktohen detyrat e Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, për mbështetje të forcave policore të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe për mbështetje të njësive të vetëqeverisjes lokale, organeve të administratës shtetërore ose institucioneve të tjera në RMV, gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, për të parandaluar futjen, përhapjen dhe menaxhimin me virusin korona COVID – 19.

 

Në Dekret, mes të tjerash thuhet se Armata formon dhe angazhon forca për mbështetjen e forcave policore të Ministrisë së Punëve të Brendshme për:

 

- sigurim dhe mbikëqyrje të vijës kufitare në kufirin shtetëror, me qëllim të parandalimit të hyrjes dhe daljes të të gjithë personave të cilët kanë për qëllim të kryejnë kalim të paligjshëm të kufirit shtetëror;

 

- kontrolle të hyrjes dhe daljes së drejtimeve rrugore që shpijnë drejt vendbanimeve nëpërmjet vendosjes së punkteve mobile dhe pikave kontrolluese në rajonet për angazhim dhe

- sigurim fizik i objekteve vitale të cilat janë të siguruara nga Ministria e Punëve të Brendshme.

Dekreti gjithashtu përcakton që Armata formon dhe angazhon forca për mbështetjen e njësive së vetëqeverisjes lokale, organeve të administratës shtetërore ose institucioneve tjera shtetërore të RMV-së, me qëllim të parandalimit të përhapjes së epidemisë dhe largimin e pasojave të shkaktuara nga epidemia për shpëtimin e njerëzve dhe të mirave materiale.

Qeveria në mbledhjen e saj të 25-të e miratoi Propozim-rregulloren për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores për punën e Qeverisë së RMV-së, që tani është plotësuar me tre dekrete të reja:

 

 1. Në rast të nevojës urgjente dhe të pa anulueshme për mbajtjen e mbledhjes së trupave të punës së Qeverisë, kryetari i trupit të punës mund ta hap dhe ta udhëheqë mbledhjen e trupit të punës së Qeverisë, me përdorimin e mjeteve për komunikim (telefon apo lidhje konference me përdorimin e komunikimit me internet dhe veglave softuerike).
 

2. Në rast të nevojës urgjente dhe të pa anulueshme për mbajtjen e kolegjiumit të sekretarëve shtetërorë, Sekretari i përgjithshëm mund ta hap dhe ta udhëheq kolegjiumin me përdorimin e mjeteve për komunikim (telefon apo lidhje konference me përdorimin e komunikimit me internet dhe veglave softuerike) dhe

 

3. Në rast të nevojës urgjente dhe të pa anulueshme për mbajtjen e mbledhjes së Qeverisë, Kryetari mund ta hap dhe ta udhëheqë mbledhjen e Qeverisë me përdorimin e mjeteve për komunikim (telefon apo lidhje konference me përdorimin e komunikimit me internet dhe veglave softuerike).

Qeveria në këtë mbledhje e miratoi edhe Dekret me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për mbrojtjen e popullatës nga sëmundjet infektive gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, me këto dispozita:

Neni 1

 

Ligji për mbrojtjen e popullatës nga sëmundje infektive (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 66/04; 139/08; 99/09;  149/14; 150/15 и 37/16),do të zbatohet gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së jashtëzakonshme, deri sa kjo dispozitë nuk ndryshon me fuqi ligjore.

 

Për llojin e sëmundjes që transmetohet nga një person në tjetrin gjatë trajtimit, zbatohet masa izolim i rreptë (karantinë), për personin të cilit i përcaktohet izolim të rreptë (karantinë), për të përcaktuar masën izolim i rreptë (karantinë), për objektet për zbatimin e masës së rreptë (karantinë) dhe për vendin dhe kohëzgjatjen e zbatimit të masës izolim i rreptë (karantinë) gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së jashtëzakonshme zbatohen dispozitat e këtij dekreti me fuqi ligjore.

 
Neni 2

Për të infektuarit nga virusi korona COVID – 19, gjatë mjekimit zbatohet masa e rreptë izolim (karantinë) në kushte shtëpiake ose në  institucion për kujdes shëndetësor, për të cilën vendos punonjës shëndetësor pasi të vlerësojë nivelin e fotografisë klinike.

 

Personi i cili ka qenë apo dyshon që ka pasur kontakt me person të sëmurë apo të infektuar me virusin korona COVID – 19, zbatohet masa izolim i rreptë (karantinë) në kushte shtëpiake (izolim shtëpiak) për 14 ditë, për të cilën personi  nënshkruan deklaratë me shkrim nën përgjegjësi morale, materiale dhe penale, që do ta respektojë masën, ndërsa Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor sjell vendim.

 

Përderisa personi nga paragrafi 2 i këtij neni nuk e respekton masën izolim i rreptë (karantinë) në kushte shtëpiake (izolim shtëpiak), i përcaktohet masa izolim i rreptë (karantinë) në kohëzgjatje prej 14 ditësh, në objekte të përcaktuara nga Qeveria e RMV-së, për të cilën Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor sjell vendim.

 

Personi i cili hyn në kalimet kufitare në RMV, ndërsa vjen nga shtete me nivel rreziku të lartë, të mesëm apo të ulët, të përcaktuar në përputhje me Listën e Organizatës Botërore Shëndetësore, i përcaktohet masa izolim i rreptë (karantinë) në kohëzgjatje prej 14 ditësh, në objektet nga paragrafi 3 i këtij neni.

 

 

Neni  3

 

Gjatë kohëzgjatjes së masës izolim i rreptë (karantinë), personi nuk guxon ta lëshojë hapësirën në të cilën është vendosur.

 

Për sigurimin e objekteve nga neni 2 paragrafi 3 i këtij Dekreti me fuqi ligjore, për zbatimin e masës izolim i rreptë (karantinë), kujdesen Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministria e Mbrojtjes – Armata e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilët i sigurojnë qasjet hyrëse të objektit, nëse objekti është në kate, ata i sigurojnë të gjitha katet.

 

Anëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Ministrisë së Mbrojtjes – Armata e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilët i sigurojnë objektet nga neni 2, paragrafi 3 i këtij Dekreti me fuqi ligjore, në të cilat zbatohet masa izolim i rreptë (karantinë), në mënyrë të obligueshme të mbajnë pajisje mbrojtëse.

 

Shpenzimet për ushqim dhe mirëmbajtje të higjienës në objektet ku zbatohet masa karantinë për personat të cilët hyjnë në vendkalimet kufitare të Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa vijnë nga shtete me rrezik të lartë, të mesëm apo të ulët, të përcaktuara nga Lista e Organizatës Botërore Shëndetësore, kompensohen nga mjetet e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

 

Shpenzimet për ushqim dhe mirëmbajtje të higjienës në objektet ku zbatohet masa karantinë për personat të cilët nuk e kanë respektuar masën izolim i rreptë (karantinë) në kushte shtëpie (izolim shtëpiak), kompensohen nga ana e atyre personave.

 
Neni 4

 

Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor gjatë kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese për shkak të eliminimit të parregullsive të përcaktuara, ka të drejtë dhe obligim të ngre kallëzim penal kundër personit nga neni 2 i këtij dekreti me fuqi ligjore nëpër të cilin zbatohet masa e rreptë (karantinë) në kushte shtëpiake, në institucionin shëndetësor apo në objektet nga neni 2 paragrafi 3 i këtij Dekreti me fuqi ligjore, nëse me vetëdashje e lëshon karantinën para skadimit të kohëzgjatjes së tij.

 

Nëse për personin nga paragrafi 1 të këtij  neni përcaktohet masa paraburgim, i njëjti zbatohet në objektet nga neni 2 paragrafi 3 nga ky Dekret me fuqi ligjore.

Neni 5

 

Ky Dekret me fuqi ligjore hyn në fuqi nga dita e publikimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

 

Në këtë mbledhje, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut e miratoi edhe Informacionin për kapacitete në dispozicion të akomodimit për vendosjen e personave në karantinë shtetërore në hotelet dhe kapacitetet në pronësi shtetërore, si dhe për kapacitetet e akomodimit në kompanitë private që i ofruan hotelet e tyre për akomodimin e qytetarëve.

 

Qeveria sot e shqyrtoi edhe Informacionin  e rregullt për mbikëqyrjet inspektuese ditore për zbatimin e masave dhe rekomandimeve për parandalimin dhe shpërndarjen e virusit korona.