Vendime nga mbledhja e 29-të e Qeverisë: Koordinohet ndihma e donatorëve për ballafaqimin me virusin korona; Një pjesë e bujqve janë liruar nga kufizimet e lëvizjes gjatë ditëve të fundjavës; Bari “hlorokin” (chloroquine) është vënë në listën për heqjen e

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në mbledhjen 29-të e shqyrtoi dhe miratoi procesverbalin nga takimi i njëmbëdhjetë i Shtabit kryesor koordinues të krizës për sigurimin  e tërësishëm të koordinimit në lidhje me parandalimin dhe përhapjen e virusit korona, COVID-19, mbajtur me 26 mars të vitit 2020.

 

Në këtë mbledhje, në lidhje me Vendimin nga mbledhja e 28-të për zgjerimin e ndalesës për lëvizje gjatë ditëve të fundjavës të shtunën dhe të dielën prej orës 16:00 deri në orën 05:00, është sqaruar se ky kufizim ka të bëjë me bujqit për shkak të intensifikimit të sezonit të punëve bujqësore, sidomos në kulturat kopshtare.

Në pjesën e lirimit të bujqve, nga të gjitha vendimet, konkludimet, masat dhe rekomandimet e Qeverisë, saktësohet se i njëjti ka të bëjë edhe me bujqit të cilët kultivojnë kulturat e hershme të perimeve dhe kanë aktivitete urgjente për kultivim e tyre në këtë periudhë.

 

Në mënyrë shtesë, këto bujq, blegtorë dhe punëtorë të tjerë bujqësorë që përmes zyrave rajonale të Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave do të paraqiten për marrjen e lejeve për lëvizje, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave nëpërmjet të Ministrisë së Shoqërisë Informatikës dhe Administratës të njëjtat t’i lëshojë.

Për këtë, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë, Ekonomisë së Ujërave në mënyrë adekuate të informoj sektorin e bujqësisë.

 

Në mbledhjen e sotme të 29-të Qeveria miratoi Dekret për plotësimin e Vendimit për ndërprerjen e tarifës së importit – tarifa doganore për furnizim të materialit mjekësor dhe për barin “hlorokin (chloroquine).

Në drejtim të sigurimit të qasjes gjithëpërfshirëse dhe të koordinuar në identifikimin dhe orientimin e ndihmës bilaterale në dispozicion për veprimtarit me qëllim parandalimin e KOVID-19, në këtë mbledhje Qeveria i angazhoi të gjitha organet e administratës shtetërore të cilët marrin ndihmë nga donator bilateral menjëherë të lajmërojnë Sekretariatin për Çështje Evropiane për lartasin e mjeteve që janë në dispozicion për secilin prej projekteve.  SÇE, më pas do të dorëzoj kërkesë formale te donatorët bilateral për rishpërndarjen e mjeteve për menaxhim me KOVID-19, në përputhje me nevojat parësore.

 

Në këtë mbledhje Qeveria miratoi Dekretin me fuqi ligjore për aplikim të Ligjit për tokë bujqësore.
 

Në bazë të këtij Dekreti, afatet të cilët janë përcaktuar në përputhje me Ligjin për tokë bujqësore për miratimin e vendimit pas procedurave të filluara për grumbullimin e ofertave të cilët skadojnë gjatë kohës së gjendjes së jashtëzakonshme, ndërpriten të rrjedhin gjatë kohës së zgjatjes së gjendjes së jashtëzakonshme dhe të fillojnë sërish të rrjedhin pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme.

 

Pas përfundimit të zgjatjes së gjendjes së jashtëzakonshme zgjedhja e ofertuesit më të favorshëm në procedurat e nisura me grumbullimin e ofertave për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi shtetërore deri në 3 hektar do të kryhet në përputhje me Rregulloren për kriteret më të afërt për zgjedhje të ofertuesit më të favorshëm të tokës bujqësore e cila mund të jepet me qira.

Ministri i Arsimit dhe Shkencës, dr. Arbër Ademi në mbledhjen e sotme informoi për vendosjen e platformës Nacionale për e-mësim e cila nga sot do të shfrytëzohet në procesin arsimor gjatë kohës së gjendjes jashtëzakonshme dhe se punohet në zgjidhjes për nxënësit të cilët nuk kanë qasje deri tek interneti.

Qeveria sot e shqyrtoi dhe miratoi Informatën për kryerjen e inspektimeve mbikëqyrëse me Raportet për 24 dhe 25 mars të vitit 2020.