Nga mbledhja e 54-të e Qeverisë: Është miratuar paketa e tretë e masave për zhvillimin e ri të ekonomisë maqedonase, stimulim i konsumit dhe promovim i ofertës vendase

Në mbledhjen  e sotme të 54-të, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut shqyrtoi dhe miratoi paketën e tretë të masave ekonomike për ringjalljen e ekonomisë maqedonase përmes mbështetjes direkte për qytetarët dhe ekonominë në kushtet e KOVID-19.

Këto janë masa për një ekonomi të re, në zhvillim e ekonomisë maqedonase, përmes së cilës ne do të rrisim konsumin dhe do të stimulojmë mbrojtje, promovim dhe rritje të ekonomisë së vendit dhe kështu rrisin konkurrencën tonë, si në rajon ashtu edhe më gjerë.

Paketa e tretë përmban masa afatshkurtra dhe afatmesme për rigjallërimin e ekonomisë sonë dhe së bashku me efektet e masave, dy paketat e para krijojnë kushte për rritje dinamike dhe një zhvillim të ri të ekonomisë maqedonase.

Masat e propozuara janë sistemuar në 3 shtylla kryesore:

  1. Kartë pagesore për qytetarët – Për konsum më të madh dhe zhvillim të veprimtarive vendase  ekonomike
  2. .Mbështetje e drejtpërdrejtë për ekonominë e Maqedonisë së Veriut – Inovacion dhe zhvillim për ruajtjen dhe zhvillimin e vendeve ekzistuese dhe ato të reja të punës
  3. Mbështetje për bujqit - të ardhura të reja nga toka pjellore e Maqedonisë.

 

Sot, Qeveria miratoi Dekretin me fuqi ligjore për plotësimin e Dekretit me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për procedurën tatimore gjatë gjendjes së jashtëzakonshme për të mundësuar forcimin e sigurisë dhe qëndrueshmërisë për mbështetjen e kompanive që kanë pësuar dëmtime në punën e tyre  për zbatimin e masave për të parandaluar futjen dhe përhapjen e koronavirus KOVID-19 të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke llogaritur dhe ngarkuar normën e ulët të interesit të paraqitur me 50%, gjegjësisht normën e interesit prej 0.015% për secilin vonesa do të zbatohet 60 ditë pas përfundimit të kohëzgjatjes së gjendjes së jashtëzakonshme në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Me propozimin e Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, në seancën e sotme u miratua një Dekret për ndryshimin e Dekretit për kriteret më të përafërta  për pagesa të drejtpërdrejta, shfrytëzuesit  e fondeve, shumat maksimale dhe mënyra e pagesave  të drejtpërdrejta për vitin 2020, me të cilin përdoruesit e fondeve, shumat maksimale dhe mënyra e pagesave drejtpërdrejta, për shkak të situatës me KOVID-19, bëhet një ndryshim në paraqitjen e kërkesave për nën-masën për qumështin e dorëzuar dhe të prodhuar nga lopët, deleve dhe dhive me çka të dhënat do të merren direkt nga  blerësit e  regjistruar të qumështit të papërpunuar, si dhe blerësve të regjistruar të lakrës në vend të blegtorëve dhe punëtorëve bujqësorë për të shkuar në zyrat rajonale dhe të jenë në rrezik.

 

 

 

 

 

 

 

Sot, Qeveria miratoi Dekretin me fuqi ligjore për ndryshimin dhe plotësimin e Dekretit me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për arsimin fillor gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, Dekretit me fuqi ligjore për Ligjin për arsimin e mesëm, dhe Dekretin me fuqi ligjore për mësuesit dhe profesionistët bashkëpunëtorë në shkollat ​​fillore dhe të mesme gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, e cila mundëson zgjatjen e punësimit të punonjësve administrativë, personave ndihmës-teknikë dhe bashkëpunëtorëve profesionistë që kanë krijuar marrëdhënie pune në shkollat ​​fillore ose të mesme deri në ditën e përcaktimit të ekzistencës së gjendjes së jashtëzakonshme, pa shpallje publike për një periudhë të caktuar kohore në një vend pune i cili ka mbetur i zbrazët për shkak të pensionimit, sëmundjes, largimit, rastit të vdekjes dhe marrjes.

 

Në mbledhje, Qeveria miratoi Dekretin me fuqi ligjore për ndryshimin e Ligjit për Transport të substancave të rrezikshme në trafikun rrugor dhe hekurudhor gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, me qëllim që të shtyhej zbatimi i provimeve që janë nën kompetencën e Ministrisë dhe të zgjasë afatin e vlefshmërisë së certifikatave të shoferëve që transportojnë mallra të rrezikshme.

Për të zgjatur vlefshmërinë e certifikatave të shoferëve që marrin pjesë në trafikun rrugor ndërkombëtar dhe për të shtyrë zbatimin e shpalljes publike për miratimin e orareve për linjat e reja ose ndryshimin e orareve për linjat e aprovuara, në këtë mbledhje u miratua një Dekret me fuqi ligjore  për plotësimin e Dekretit me zbatim të fuqisë ligjore për zbatimin e  Ligjit për transport në trafikun rrugor gjatë gjendjes së jashtëzakonshme.

Qeveria rishikoi dhe miratoi Informacionin në lidhje me nevojën e lëshimit të një letre pa kundërshtim no objection letter për Projektin efikas të energjisë në sektorin publik, dhe autorizoi zëvendëskryeministren e Republikës së Maqedonisë së Veriut përgjegjëse për çështjet ekonomike dhe koordinimin e resorëve ekonomike, Mila Carovska, si një përfaqësuese e caktuar për komunikim me Fondin e Gjelbër të Klimës – Focal Point, për të nënshkruar letrën pa kundërshtim ose no objection letter për Projektin e efikasitetit të energjisë në sektorin publik në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe, brenda një jave nga miratimi i këtij informacioni, ta dorëzoj atë në Bankën Botërore dhe Ministrinë e Financave.

Projekti synon të zvogëlojë konsumin e energjisë në sektorin publik dhe të mbështesë zhvillimin dhe zbatimin e një mekanizmi të qëndrueshëm për financimin e efikasitetit të energjisë në sektorin publik. Projekti përfshin 3 përbërësit e mëposhtëm:

Shuma totale e projektit të zhvilluar nga Banka Botërore pritet të arrijë një vlerë prej 64 milion dollarësh (USD), nga i cili përmes Fondit të gjelbër të klimës pritet financimi i mundshëm prej 10 milion USD në formën e granteve. Projekti i propozuar , i cili duhet të sigurojë fonde shtesë në formën e një granti nga Fondi i gjelbër i klimës, do të jetë pjesë e Projektit për të ndihmuar në rritjen e kapitalit fillestar dhe aftësinë për krijimin e Fondit të efikas të energjisë së vendit.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë Veriore ka rishikuar dhe miratuar Informacionin në lidhje me organizim i paligjshëm të lojërave të fatit nga organizatorët e huaj të lojërave online të fatit në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

 

 

 

 

Në mbledhje, Qeveria e angazhoi Ministrinë e Financave që të dorëzoj informata me propozim zgjidhje se si të parandalohet dalja e fondeve në bazë të pjesëmarrjes ilegale të qytetarëve maqedonas në lojëra të huaja online të fatit, si të parandalohet hyrja e qytetarëve maqedonas në faqet e internetit të listuara, në të cilat organizohen lojërat e fatit nga subjekte juridikë që nuk kanë licencë të adekuate  në përputhje me Ligjin dhe si të monitorojnë flukset hyrëse të parave të qytetarëve të fituar mbi këtë bazë.

Për shkak të situatës me KOVID-19, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut miratoi ndryshimin e afatit për paraqitjen e dokumentacionit të tenderit për fazën e parë të procedurës për dhënien e një kontrate për krijimin e një partneriteti publik-privat për financimin, projektimin, ndërtimin, menaxhimin, mirëmbajtjen dhe zhvillimin e sistemit të shpërndarjes së gazit natyror në Republikën e Maqedonisë së Veriut me të cilin afati për paraqitjen e aplikimeve për pjesëmarrje në Dialogun konkurrues zgjatet deri në 10.08.2020.