Nga mbledhja e 63-të e Qeverisë: MPB-ja dhe inspektorët janë të obliguar të që të kryejnë kontrolle të përforcuara në zonat me numër më të madh të personave të rinj të infektuar nga virusi korona

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në mbledhjen e sotme të 63-të në lidhje me parandalimin e futjes dhe përhapjes së virusit korona KOVID-19, solli konkluzione që të vendosen kontrolle dhe monitorim të përforcuara në zonat nën shënjestër të qytetit të Shkupit dhe komunat në qytetin e Shkupit, më pas në komunat përreth Shkupit si Haraçina, Studenipani, Ilindeni, Petroveci dhe Zelenikova, si dhe në komunat e Kumanovës, Likovës, Shtipit dhe Karbincit, Tetovës dhe komunat e Tetovës Bogovinës, Bërvenicës, Tearcës, Zhelinës dhe Jegunovcit, ku është regjistruar numër më i madh i qytetarëve që janë infektuar.

Në pajtim me këtë konkluzion, propozimi për vendosjen e masave restriktive do të shqyrtohet sërish në Komisionin për sëmundje infektive.

Në këtë drejtim, Qeveria i ngarkoi Ministrinë e Punëve të Brendshme, Këshillin inspektues dhe Policinë financiare të përgatisin plane të veçanta të veprimit për kontroll dhe për parandalim të devijimeve nga masat për mbrojtje si dhe sanksionim të çdo mosrespektimi të masave të sjella.

Lidhur me këtë pikë, Qeveria solli konkluzion që Inspektorati Shtetëror Shëndetësor dhe Sanitar në çdo vendim për izolim që do të sillet të qëndrojë se është i obligueshëm instalim i aplikacionit StopKorona për shkak të dukshmërisë dhe kontrollit më të madh me qëllim të parandalimit të përhapjes së virusit korona. Çdo shkelje e dispozitave nga vendimi për izolim do të sanksionohet me karantinë shtetërore.

Qeveria në mbledhjen e sotme e miratoi informacionin për kërkesat të cilat i realizojnë kriteret nga Thirrja publike nr. 1 për kredi nga linja kreditore nga Fondi i veçantë kreditor (FVK) me qëllim të uljes së pasojave nga virusi korona KOVID – 19, si dhe për ndryshimet në listat e miratuara dhe e ngarkoi Bankën Zhvillimore të Maqedonisë së Veriut të lidh marrëveshje për kredi me kërkuesit e kredisë të cilët i plotësojnë kriteret. Nga kërkesat e arritura dhe të përpunuara janë miratuar gjithsej 738 kërkesa në vlerë të përgjithshme prej 338.8 milionë denarë.

Në këtë mbledhje është sjell Dekret me fuqi ligjore për mbështetje financiare për përforcimin e konkurrencës së subjekteve afariste nga sfera e industrisë në periudhën pas KOVID - 19, me të cilin rregullohen lloji, vlera, kushtet, mënyra dhe procedura për ndarjen e mbështetjes financiare për përforcimin e konkurrencës së shoqatave tregtare nga sfera e industrisë me qëllim që të stabilizohet dhe të ripërtërihet aktiviteti i tyre afarist duke e përfshirë kthimin e tregjeve të humbura me çka do të mbahen veprime afariste të cilat do të kontribuojnë për rimëkëmbjen e ekonomisë vendore, përmes realizimit të projekteve investuese në periudhën pas-kovid gjatë muajit mars të vitit 2020 deri në dhjetor të vitit 2021.

 

Qeveria e solli Dekretin me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për veprimtari hoteliere gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, me të cilin rregullohet mënyra e punës së Komisionit për kategorizimin e objekteve të hotelierisë.

Me dekretin me fuqi ligjore për plotësimin e Dekretit me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për kadastër të patundshmërive gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, e cila u miratua sot, janë krijuar kushte për kryerje pa pengesa dhe në vazhdimësi të aktiviteteve, qëllimeve dhe obligimeve të Odës me vazhdimin e mandatit të kryetarit dhe anëtarëve të Këshillit drejtues të Odës.

Në mbledhjen e sotme është sjell Dekret për ndryshim të Dekretit me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për mbrojtjen e popullatës nga sëmundje infektive gjatë gjendjes së jashtëzakonshme.

Dekreti përcakton se nëse ndonjë person refuzon ta pranojë vendimin për vetizolim, ose jep të dhëna personale të rrejshme dhe të dhëna të rrejshme në lidhje me personat me të cilët ka pasur kontakt ditëve të fundit, ose nuk e zbaton masën e izolimit të rreptë në kushte të shtëpisë (vetizolim në shtëpi), i caktohet masë e izolimit të rreptë (karantinë) në kohëzgjatje prej 14 ditëve, në objekte të përcaktuara nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, për çka Ministria e Punëve të Brendshme sjell vendim, ndërsa shpenzimet për akomodim në ato objekte kompensohen nga ana e atij personi.

Në propozim të Ministrisë së Transportit dhe Lidhjeve, Qeveria sot e plotësoi Dekretin me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për tokë ndërtimore gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, me të cilin obligohet qiramarrësi ta kthejë tokën ndërtimore në gjendjen e saj fillestare e cila ka qenë objekt i qirasë afatshkurtre të paraparë me plan urbanistik ose dokumentacion urbanistik për plazh, e për të cilën afati kohor për qira afatshkurtër ka skaduar ose marrëveshja për qira afatshkurtër është ndërprerë para kohe.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut e shqyrtoi dhe miratoi informacionin për aktivitetet e Bashkimit Evropian për përballjen me dezinformatat dhe përhapjen e lajmeve të rreme lidhur me pandeminë e KOVID-19. Nga informacioni rrjedhin rekomandimet me të cilat vendeve anëtare, si dhe vendeve kandidate për anëtarësim në BE, u rekomandohet promovim i informacioneve të kontrolluara dhe përmbajtje të besueshme me burim fillestar siç është Organizata Botërore e Shëndetësisë, si dhe kundërshtimi i mashtrimeve lidhur me virusin korona, avancimin e parimit të përgjegjësisë dhe përgjegjësisë së onlajn platformave dhe detektim të analizës së dezinformatave, duke përfshirë edhe marrje të fushatave të koordinuara për ballafaqim me dezinformatat dhe përhapjen e lajmeve të rreme lidhur me pandeminë e KOVID - 19.