Mbledhja e 64-të e Qeverisë: Janë miratuar plotësimet e Dekretit për zgjedhje dhe ngarkohet MPB-ja për azhurnimin e listës zgjedhore; Do të subvencionohen kontributet për të punësuarit në media

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në mbledhjen e 64-të solli Dekret me fuqi ligjore për plotësimin e Dekretit me fuqi ligjore për çështjet që kanë të bëjnë me procesin zgjedhor, me të cilin angazhohet Ministria e Punëve të Brendshme që në afat prej një dite nga dita e hyrjes në fuqi të këtij Dekreti me fuqi ligjore, t’ia dorëzojë Komisionit Shtetëror Zgjedhor të dhënat nga neni 43 paragrafi 6 i Kodit Zgjedhor, gjegjësisht listën e shtetasve të cilët kanë dorëzuar kërkesë për marrjen e letërnjoftimit të ri apo pasaportës në çfarëdo baze dhe të cilat i kanë marrë nga dita e shpalljes së zgjedhjeve deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij Dekreti. Gjithashtu MPB-ja duhet të dorëzojë listë të personave të cilët do të mbushin 18 vjet deri në ditën e zgjedhjeve, gjegjësisht deri në ditën e 22-të pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme.

Dekreti përcakton se KSHZ-ja të dhënat për këta persona i regjistron në listën zgjedhore me detyrë zyrtare.

Sipas Dekretit, gjykatat themelore dhe Drejtoria për Udhëheqjen e Librave Amë, në afat prej tre ditësh nga dita e hyrjes në fuqi të këtij Dekreti me fuqi ligjore, janë të detyruar t’i dorëzojnë  KSHZ-së të dhënat për qytetarët, duke përfshirë ditën e hyrjes në fuqi të këtij Dekreti me fuqi ligjore.

Nga dita e hyrjes në fuqi të këtij Dekreti, KSHZ-ja dhe Enti Shtetëror për Statistikë janë të detyruar të vazhdojnë veprimtaritë për azhurnimin e listës zgjedhore, të përfunduar më 21 mars të vitit 2020, sipas këtij Dekreti dhe Kodi Zgjedhor.

Nga dita e hyrjes në fuqi të këtij Dekreti, Komisioni Shtetëror Zgjedhor është e obliguar t’i ndërmerr t’i kryejë të gjitha aktivitet e nevojshme teknike dhe administrative për shkak të përgatitjes së aktiviteteve  të mbetura zgjedhore, në përputhje me Kodin Zgjedhor. 

Me këtë Dekret, Ministria e Shëndetësisë është e detyruar, që sipas protokolleve të vërtetuara nga Komisioni i Sëmundjeve Ngjitëse, për nevojat e zgjedhjeve dhe pas marrjes së të dhënave nga KSHZ-ja, të sigurojë maska mbrojtëse, doreza dhe pajisje tjera mbrojtëse sipas nevojës për të gjithë anëtarët e organeve zgjedhore dhe dezinfektues për secilin vend zgjedhor.

Në mbledhjen e Qeverisë, i vetmi që votoi kundër këtij Dekreti ishte ministri i Punëve të Brendshme, Naqe Çulev.

Qeveria në këtë mbledhje, me qëllim që të zhbllokohet  nënshkrimi i Marrëveshjes me Bankën Botërore për huazim të volitshëm në vlerë prej 90 milionë euro, nga ana e zëvendësministres plotësuese të Financave, Gordana Dimitrieska Koçoska, organizoi debat ku si mysafire mori pjesë edhe përfaqësuesja e vendit tonë në Bankën Botërore, Nina Fiti Nedellkovska, e cila sqaroi se shtyrja e nënshkrimit të Marrëveshjes rrezikon bashkëpunimin shumëvjeçar ndërmjet Bankës dhe vendit tonë.

Argumentet e dhëna në mbledhje, si dhe interesi publik për nënshkrimin e kësaj marrëveshjeje të volitshme me Bankën Botërore, sipas së cilës mjetet në vlerë prej 90 milionë euro janë të dedikuara për përforcimin e kapaciteteve të shëndetësisë për ballafaqimin me COVID-19, për furnizim me pajisje mjekësore, për financimin e kontributeve për sigurimin shëndetësor të të papunësuarve dhe grupeve të prekura, për financimin e mbështetjes së përkohshme për të papunësuarit me sigurimin e kompensimit në para, për ata që kanë humbur vendet e punës gjatë krizës, për ndihmën e përkohshme sociale për qytetarët më të varfër të cilët para krizës nuk i kanë plotësuar kushtet, si dhe për mbështetjen e punëtorëve që janë ç’lajmëruar nga punëdhënësit e tyre dhe të cilët marrin kompensime nga sigurimi në rast të papunësisë, nuk mjaftuan për zëvendësministren plotësuese të Financave, Dimitrieska Koçovska.

Me refuzimin e nënshkrimit të Marrëveshjes për huamarrje nga Banka Botërore, zëvendësministrja plotësuese e Financave, Gordana Dimitrieska Koçoska vë në rrezik serioz realizimin e këtyre nismave për përforcimin e shëndetësisë dhe për mbështetjen e kategorive më të prekura të qytetarëve, që tashmë janë edhe më të prekur nga kriza, dhe në këtë drejtim është sjell konkluzion të kërkohet mendim nga KSHZ-ja për këtë obstruksion në punën e Qeverisë  nga aspekti i neneve të Ligjit për Qeverinë, që kanë të bëjnë me zgjedhjen dhe punën e Qeverisë teknike, gjegjësisht Qeverisë kalimtare.

Në mbledhjen e sotme, Qeveria solli Dekret me fuqi ligjore për subvencionim të kontributeve nga sigurimi i detyrueshëm social për punonjësit në media, me të cilën rregullohen kushtet, mënyra dhe procedura e subvencionimit të pagesës së kontributeve nga sigurimi social i detyrueshëm për të punësuarit në media që kanë punuar dhe raportuar për tejkalimin e gjendjes me COVID-19 gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, për muajt qershor, korrik dhe gusht të vitit 2020.

Dekreti përcakton cilat kushte dhe kritere duhet të plotësohen për të pasur të drejtën e shfrytëzimit të subvencionimit për kontributet për sigurim social të detyrueshëm për punonjësit në media.

Qeveria miratoi ndryshimet dhe plotësimet e Programit për zhvillimin e turizmit për vitin 2020 me program për subvencione për bashkëfinancim të ngjarjeve, trajnimeve, seminareve dhe konferencave për këtë vit.

Sipas këtyre ndryshimeve, Qeveria, nëpërmjet Ministrisë së Ekonomisë, me qëllim të mbështetjes së hoteleve vendore dhe tejkalimin e efekteve nga kriza e koronës, me qëllim të rivitalizimit dhe rimëkëmbjes së ekonomisë së vendit, do të bashkëfinancojë shpenzime për organizimin e ngjarjeve, trajnimeve, seminareve dhe konferencave deri në 50% nga shpenzimet, por jo më shumë se 30.000,00 denarë.

Ngjarjet, tajmet, seminaret dhe konferencat duhet të organizohen në objekte hotelerie të kategorizuara në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Për këtë qëllim, Ministria e Ekonomisë do të shpall një thirrje publike për subvencione për bashkëfinancimin e harxhimeve të organizimit të ngjarjeve, trajnimeve, seminareve dhe konferencave në të cilat kanë të drejtë të marrin pjesë të gjithë personat juridikë, fondacionet dhe shoqatat e qytetarëve të interesuar që i plotësojnë kushtet që do të parashihen në thirrjen publike.

Thirrja publike do të publikohet në dy gazeta ditore dhe në faqen e internetit të Ministrisë së Ekonomisë www.economy.gov.mk dhe www.konkurentnost.mk.

Në mbledhjen e sotme, Qeveria miratoi ndryshime në Dekretin me fuqi ligjore për mbështetje financiare të punëdhënësve të prekur nga kriza shëndetësore dhe ekonomike e shkaktuar nga koronavirusi Kovid-19, për mbështetje financiare prej 14.500 denarë për pagesën e pagave edhe për muajin qershor, në përputhje të kritereve dhe ndryshimeve dhe plotësimeve në këtë Dekret.

Qeveria sot  miratoi Dekretin me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për parandalimin e larjes  së parave dhe financimin e terrorizmit gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, i cili përcakton mënyrën e azhurnimit të dokumenteve dhe të dhënave për identifikimin e klientëve, autorizuesve ose pronarëve të vërtetë dhe autorizuesve në kushte zbatimi të masave për mbrojtjen dhe përhapjen e pandemisë KOVID-19.

Në mbledhjen e sotme janë miratuar ndryshime dhe plotësime të Dekretit me fuqi ligjore për zbatimin e Ligjit për bankat gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, i cili përcakton mënyrën e vendosjes së planit për ruajtjen e kapitalit dhe marrjen e masave nga Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

U soll edhe Dekret me fuqi ligjore për mënyrën e shfrytëzimit të radio frekuencave gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, me të cilin radiodifuzerëve, të cilët sigurojnë emetime në radio, në bazë të miratimeve të dhëna për shfrytëzimin e  radio frekuencave në stacionet nga 87,5-108,8 MHz, nuk do t’u paguhet kompensimi vjetor për vitin 2020.

 

Radiot të cilat deri në ditën e hyrjes në fuqi të këtij Dekreti e kanë paguar kompensimin vjetor për vitin 2020, do të llogaritet se kanë pagur kompensim vjetor për vitin 2021 për shfrytëzimin e radio frekuencave.

Dekreti e rregullon gjithashtu mënyrën e lëshimit të lejeve të përkohshme  për zgjerimin e lidhjeve ekzistuese të radio frekuencës dhe lejet e përkohshëm për lidhje shtesë të frekuencës së radios; metodën e lëshimit të lejeve të përkohshme për përdorimin e qarkut të frekuencave të radios falas deri në 30 MHZ, në mënyrë që të sigurojë qasje me qark të gjerë në shërbime (broadband); mënyra e lëshimit të një leje të përkohshëm për përdorimin e radio frekuencave: 1920-1935/2110-2125 MHz, 1945-1950/2135-2140 MHz или 1965-1980/2155-2170 MHZ, si dhe mënyrën e dhënies të numrave nga Plani i numrave të destinuara për ofrimin e shërbimeve në lidhje me pandeminë e KOVID-19 ose shërbimet që janë shkaktuar drejtpërdrejt prej tij, gjatë kohëzgjatjes së gjendjes së jashtëzakonshme.

Në  këtë mbledhje,  Qeveria miratoi Dekretin me fuqi ligjore  për mbështetje financiare të artistëve gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, për të rregulluar kushtet, mënyrën dhe procedurën e dhënies së mbështetjes financiare për artistët e estradës, të prekur nga kriza shëndetësore-ekonomike e shkaktuar nga koronavirusi Kovid-19, për muajt prill dhe maj të vitit 2020.

 

Lëndë e mbështetjes financiare është pagesa e mjeteve financiare për muajt prill dhe maj të vitit 2020, në shumën mujore neto prej 14.500 denarë dhe për të përmbushur kriteret e përdorimit të kësaj mbështetje financiare do të vendosë komisioni i posaçëm që do të përfshijë artistë të shquar të estradës.

Me Dekretin për zbatimin e Ligjit për tarifat komunale gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, që sot u miratuan nga Qeveria në mbledhjen  e saj, ofron mbështetje ekonomike për objektet hotelierike që kanë pësuar dëme në punën e tyre për shkak të zbatimit të masave për  parandalimin e hyrjes dhe përhapjes së koronavirusit COVID. -19, me qëllim të sigurisë dhe qëndrueshmërisë së tyre në funksionimin e mëtutjeshëm dhe me të cilin është ndryshuar llogaritja dhe mbledhja e tarifës së shërbimeve komunale për shfrytëzimin e hapësirës para ambienteve të biznesit për kryerjen e veprimtarive të m2 në ditë, dhe në vend të kësaj të paguhet nga 5 deri në 15 denarë për m2 në ditë, për periudhën e gjendjes së jashtëzakonshme të jashtëzakonshme, ndërsa nëse ata vendosin kështu dhe në vend të komunave që bëjnë pagesën e kësaj tarifë publike, ata mund të marrin një vendim dhe të mos paguajnë tarifën publike për përdorimin e hapësirës përpara hapësirave afariste.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut shqyrtoi dhe miratoi Informacionin për vënien në funksion të një faqe në internet për donacione elektronike solidarnost.gov.mk, që është një donacion i Institutit Ndërkombëtar Republikan në vendin tonë (IRI) që mundëson dhurimin e mjeteve financiare me një kartë pagese përmes një terminali virtual POS nga individë dhe persona juridikë në Fondin për ndihmë dhe mbështetje për trajtimin e krizës ekonomiko-shëndetësore të shkaktuar nga koronavirus KOVID-19 pranë  Sekretariatit të Përgjithshëm të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në llogarinë e veçantë për dhurime të Ministrisë së Shëndetësisë.

Në këtë mbledhje, Qeveria shqyrtoi dhe miratoi procesverbalin e Mbledhjes së Shtatëdhjetë e parë të Shtabit të Përgjithshëm të Krizave të Koordinimit për të siguruar koordinim të plotë në lidhje me parandalimin e futjes dhe përhapjes së koronavirus COVID-19, të mbajtur në 10 qershor 2020, dhe miratoi protokollet e shpërnguljes të studentëve nga ambientet e konvikteve shtetërore të studentëve dhe për veprimin në shkollat ​​e mesme të muzikës gjatë dhënies së provimit të kualifikimit të studentëve në vitin akademik 2020/2021.