Nga mbledhja e rregullt e 72-të e Qeverisë: Vazhdohet afati për aplikim për ndihmë financiare në bujqësi për 2021 prej 31.05 në 30.06.2021; Vendim për kartela elektronike (M-Smart Kard) për lirim nga pagesa në pikë pagesat rrugore për turistët nga Serbia

Në këtë mbledhje, Qeveria miratoi Vendimin për ndërprerjen e masës me të cilën të gjithë personat fizikë vendas dhe të huaj - udhëtarët nga vendet e kontinentit Afrikan dhe Republikës Federale të Brazilit, të cilët hyjnë në pikat kufitare në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, detyrimisht duhet të udhëzohen në  izolim 14-të ditor (karantinë) d.m.th kjo masë të vazhdojë të zbatohet vetëm për personat e huaj fizikë - udhëtarët nga Republika e Indisë.

Gjithashtu në mbledhje, ministri i Shëndetësisë, Venko Filipçe informoi se në lidhje me epideminë e Kovid-19, numri i personave të diagnostikuar dhe të shtruar në spital është ulur dhe për këtë arsye disa nga qendrat e kovidit janë mbyllur. Filipçe në lidhje me procedurën për vaksinimin masiv të popullatës, informoi se procesi i prokurimit të vaksinave dhe vaksinimit të popullatës po shkon mirë, duke njoftuar hapjen e dy pikave shtesë për imunizim në Veles dhe Prilep

Qeveria miratoi ndryshim të dekretit me të cilin vazhdohet afati për aplikim për ndihmë financiare në bujqësi për vitin 2021 prej 31 maj në 30 qershor të vitit 2021, me qëllim të mundësohet që të gjitha ekonomitë bujqësore të aplikojnë për ndihmë financiare. Gjithashtu po bëhet ndryshim dhe po ulet numri i kolonive të bletëve nga 15 koloni bletësh në 5 koloni bletësh për prodhuesit që kanë kushte të kufizuara të prodhimit.

Ndër të tjera, u shqyrtua dhe u miratua Informacioni për negociatat e përfunduara për nënshkrimin e një Memorandumi të Bashkëpunimit ndërmjet Ambasadës së Sllovakisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, me të cilin u miratua vendimi, që ministri dikasterial të nënshkruajë Memorandumin.

Memorandumi ka të bëj me zbatimin e projektit "Transferimi i njohurive për digjitalizimin në administratën publike në vendet e Ballkanit Perëndimor", financuar nga SlovakAid - Ndihma Zyrtare e Zhvillimit e Republikës së Sllovakisë dhe përmban një plan konkret për trajnim dhe institucione të shënuara, të cilat do të delegojnë anëtarët e tyre për të marrë pjesë në to.

 

Në mbledhje u diskutua dhe u miratua Informacioni mbi nënshkrimin e Deklaratës së përbashkët nga Maqedonia Veriore për zbatimin e Agjendës së Ballkanit Perëndimor për inovacion, kërkim, edukim, kulturë, rini dhe me çrast  u pranua teksti i Deklaratës  dhe u miratua autorizimi, që ministret e Arsimit dhe Shkencës, Milla Carovska dhe Kulturës, Irena Stefoska ta nënshkruajnë.

 

Në mbledhje u diskutua dhe u pranua Informacioni për nënshkrimin e Deklaratës së përbashkët nga Maqedonia e Veriut për implementimin e Agjendës për Ballkanin Perëndimor për inovacione, hulumtim, arsim, kulturë, sport dhe të rinj, me të cilin u pranua teksti i Deklaratës dhe u dha autorizim, që ministrat e Arsimit dhe Shkencës, Milla Carovska dhe  ministrja për Kulturë, Irena Stefkoska të nënshkruajnë të njëjtën.

Me nënshkrimin e këtij dokumenti, ne pranojmë ndihmën e ofruar nga Bashkimi Evropian për rritjen ekonomike, vende të reja të punës dhe zbatimin e reformave të nevojshme për mbështetjen e rajonit për  perspektivë evropiane dhe për intensifikim të angazhimit në të gjitha nivelet për transformimin politik, ekonomik dhe social.

Agjenda do të kontribuojë në zhvillimin social dhe ekonomik dhe bashkëpunimin rajonal, bazuar në mbështetjen e plotë nga Bashkimi Evropian për një rifillim të shpejtë të ekonomisë në rajon në procesin e anëtarësimit në BE, në bazë të Planit të vendosur ambicioz Ekonomik dhe të Investimeve të krijuar nga Komisioni Evropian për rajonin, në mbështetje të tranzicionit të përbashkët të gjelbër dhe digjital, me propozim për të alokuar 9 miliardë euro nga IPA 3 për periudhën 2021-2027, përfshirë garancinë për Ballkanin Perëndimor me ambicien për të rritur potencialisht investimet në 20 miliardë euro.

Sot, anëtarët e Qeverisë e miratuan Propozim-ligjin për ratifikimin e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Qeverisë së Republikës së  Francës, e cila i referohet themelimit dhe aktiviteteve të Agjencisë Franceze të Zhvillimit (FAR), Proparco dhe Ekspertiza Franceze në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Ratifikimi i Marrëveshjes, i cili përcakton rregullat që do të zbatohen për krijimin dhe aktivitetet e FAR Group dhe Ekspertizës France në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe që përcakton kushtet ligjore, tatimore dhe financiare që zbatohen për statusin dhe aktivitetet e FAR Group dhe Expertise France në vend dhe mënyra e funksionimit të tyre mundëson krijimin e një zyre përfaqësuese me qëllim të promovimit të bashkëpunimit ekonomik dhe financiar, i cili krijon një mundësi për bashkëpunim më të ngushtë dypalësh midis Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës Franceze  në periudhën e ardhshme, veçanërisht përmes punës së zyrës së FAR.

Aktiviteti kryesor i Përfaqësimit është të sigurojë subvencione, hua dhe garanci afatgjata, të sigurojë ndihmë financiare për Republikën e Maqedonisë së Veriut, njësive të vetëqeverisjes lokale, ndërmarrjeve ose ndërmarrjeve publike dhe private, në përputhje me këtë marrëveshje dhe legjislacioni i vendit tonë.

Aktiviteti kryesor i Përfaqësimit është të sigurojë subvencione, hua dhe garanci afatgjata, të japë ndihmë financiare për Republikën e Maqedonisë së Veriut, njësive të vetëqeverisjes lokale, ndërmarrjeve publike dhe private, përkatësisht kompanive tregtare në përputhje me këtë marrëveshje dhe legjislacionit nacional të vendit tonë.

 

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut e shqyrtoi dhe e miratoi Informacionin për themelimin e grupit të punës ndër-institucional për shkak të avancimit të bashkëpunimit afatgjat, ku marrin pjesë përfaqësues të organeve nga administrata shtetërore në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe nga organet e pavarura të administratës shtetërore që marrin pjesë në harmonizimin e marrëveshjeve ndërkombëtare, detyra kryesore e të cilave do të jetë koordinimi dhe mbështetja e aktiviteteve që synojnë lidhjen dhe hyrjen në fuqi të marrëveshjeve ndërkombëtare në mënyrë që të rritet bashkëpunimi kontraktual me subjekte të tjerë të së drejtës ndërkombëtare. Qëllimi është që të kontribuojë në finalizimin dhe përfundimin e marrëveshjeve ndërkombëtare për të cilat është iniciuar një procedurë për harmonizimin dhe promovimin e bashkëpunimit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në fusha të ndryshme, e cila do të kontribuojë në rritjen e reputacionit të Republikës së Maqedonisë Veriore në marrëdhëniet ndërkombëtare.

 

Në drejtim të  realizimit të premtimit për lirim nga  pagesa në pikë pagesat rrugore për qytetarët serbë gjatë sezonit të verës, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut,  e shqyrtoi dhe miratoi Informacionin e përgatitur nga Ndërmarrja Publike për Rrugët e Shtetit dhe Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, në lidhje me përgatitjen e kartelave elektronike (M-Smart Card) për automjete motorike të udhëtarëve nga Republika e Serbisë të cilët do të tranzitojnë në Korridorin 10 gjatë sezonit të verës në periudhën nga 15.06.2021 në 15.8.2021. Në këtë drejtim është huamarrja e Ministrisë së Financave për të transferuar fonde në vlerë prej 172.000.000,00 denarë për furnizimin e 200.000 M-Smart Card në llogari të Qeverisë, dhe Ndërmarrja Publike për Rrugët Shtetërore për dorëzimin e njëpasnjëshëm të sasive të parapara të Kartelës M- Smart. Ndërmarrja Publike për Rrugë Shtetërore detyrohet, që pas përfundimit të projektit, në rast të mjeteve të papërdorura, t'i kthejë ato në llogarinë e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së  Veriut - Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Ministria e Punëve të Brendshme është e detyruar për shpërndarjen e kartelave  elektronike të automjeteve me turistë serbë që do të hyjnë në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut përmes kalimit Kufitar Tabanoc.

Qeveria me propozim të Ministrisë së Shëndetësisë e shqyrtoi dhe e miratoi Informacionin për ndërprerjen e Vendimit për dhënien e pëlqimit për kultivimin e kanabisit për qëllime mjekësore të Kompanisë për prodhim, tregti dhe shërbime "PHARMA EU LLC", import-eksport, SHPKNJP Bitola - Dega "PHARMA EU LLC" - Prilep, si dhe Informacioni për revokimin e Vendimit për dhënien e miratimit për kultivimin e kërpit për qëllime mjekësore të Kompanisë për prodhim, tregti dhe shërbime "MEDICAL 420", import-eksport, SHPK Bitola.

Gjithashtu, u miratuan vendime për të përfunduar vlefshmërinë e vendimit për dhënien e pëlqimit të vendimeve për dhënien e miratimit për kultivimin e kanabisit për qëllime mjekësore të Shoqatës  për prodhim, tregti dhe shërbime "PHARMA EU LLC", import-eksport, SHPKNJP Bitola,  - Filiali "PHARMA EU LLC" - Prilep dhe Kompania për prodhim, tregti dhe shërbime "MEDICAL 420", import-eksport, SHPK Bitola.

Në korniza të pikës së çështjeve kadrovike, me propozim të Komisionit për emërim, Qeveria emëroi Filip Andov si drejtor të INP-Burg-Shkup dhe Daniell Antoski për drejtor të INP "Institucioni Edukativ Përmirësues-Tetovë", pas publikimit të shpalljeve  publike dhe aplikacioneve të rishikuara në mënyrë të rregullt.

Në këtë mbledhje u miratua Vendimi për sigurimin  e mbështetjes financiare prej 2 milionë denarë me kërkesë së Institucionit Nacional – “Vera e Ohrit”, për mbajtjen e Festivalit “Vera e Ohrit”, manifestim nën patronazhin e Presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në mbledhjen e rregullt të 72-të  shqyrtoi dhe miratoi Informacionin në lidhje me nevojën për ndërprerjen e Kontratës  së datës 28.02.2020 për furnizim në grup dhe Kontratës për furnizimin e shërbimeve - mirëmbajtja e softuerit për dhënien e provimeve në institucionet shtetërore nga 11.8.2020 të nënshkruar me shoqërinë  " Invoka Group", SHPKNJP-Shkup.

Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut u ngarkua  të ndërpesë  Kontratën për furnizimin e shërbimeve - mirëmbajtja e softuerit për dhënien e provimeve në institucionet shtetërore të lidhura me kompaninë "Invoka Group", SHPKNJP-Shkup, me një detyrim sipas Ligjit për Furnizime Publik të kërkohet pëlqim nga Byroja për Furnizime Publike për të zbatimin e procedurës me negocim pa shpallje publike dhe të arrijë marrëveshje me operator me kohëzgjatje deri në fund të procedurës së rregullt të furnizimit publik dhe arritjes së marrëveshjes së re për furnizimin e shërbimeve - mirëmbajtja e softuerit për dhënien e provimeve në institucionet shtetërore.

Sekretariati i Përgjithshëm i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut ishte  i detyruar që pas shkëputjes të Marrëveshjes të fillojë një procedurë të rregullt për furnizimin publik të shërbimeve - mirëmbajtja e softuerit për dhënien e provimeve në institucionet shtetërore dhe të arrijë marrëveshje të re të Furnizimit në grupe dhe të informojë: ministrinë e Drejtësisë, Punëve të Brendshme, Ekonomisë, Transportit dhe Komunikacionit, Punës dhe Politikës Sociale dhe Mjedisit dhe Planifikimit Jetësor, Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbimit, Agjencinë e Mbikëqyrjes së Sigurimit  Pensional, Drejtoria Doganore, Agjencia e  Kadastrës së Pasurive të Patundshme , Këshilli i Inspektimit dhe Akademia për Gjykatës dhe Prokurorë Publikë , se marrëveshja me "Invoka Group", SHPKNJP Shkup është ndërprerë  dhe për procedurën e konkluzioneve të informojë Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Qeveria diskutoi edhe për pjesë të temave aktuale, mes të cilave ishte edhe Vendimi i Gjykatës Kushtetuese, i cili në këtë mbledhje sipas iniciativës për rishikimin kushtetues, shfuqizoi nenin 163 të Ligjit për bankat, sipas të cilit Fondi i sigurimit të dipozitave, krijuar për të garantuar pagimin e borxheve të kursimeve deri në 30,000 euro, është i pari që mbledh pretendimet kur një bankë dështon.

Me heqjen e nenit është krijuar një vakum ligjor dhe është e nevojshme të miratohet një ligj i ri që do të përcaktojë interesin publik, përfunduan anëtarët e Qeverisë. U konkludua që Ministria e Financave brenda 15 ditëve të përgatisë ndryshime në Ligjin për Bankat, në mënyrë që të plotësojë boshllëkun ligjor dhe të sigurojë mbrojtje të barabartë të kursyesve, në përputhje me ligjet evropiane që respektohen në vend.