Nga mbledhja e 130-të e Qeverisë: U morr vendimi për uljen e rreziqeve për rritjen e çmimit të energjisë elektrike; Miratohet investimi i ri strategjik në energjetikë në vlerë prej 184 milionë euro

Qeveria në mbledhjen e sotme të 130-të miratoi ndryshimet dhe plotësimet e Dekretit për kriteret dhe kushtet për shpallje të gjendjes së krizës në raste të fatkeqësive natyrore dhe të motit, përmbytjeve dhe çrregullimeve të tregjeve të energjisë elektrike, mënyrën e furnizimit me energji elektrike në gjendje krize, masat që ndërmerren, si dhe të drejtat dhe detyrimet të bartësve të licencave për kryerjen e veprimtarive elektro-energjetike.

Me ndryshimet e propozuara, siç informojnë nga pres shërbimi qeveritar, në kushte të gjendjes së krizës mundësohet që EVN HOME  mos të furnizojë energji elektrike nga prodhuesit  preferencialë të energjisë elektrike që përdorin burime të ripërtërishme të energjisë, me të cilat zvogëlon shpenzimet për furnizim të energjisë elektrike të EVN HOME për shkak se energjia në vend  nga prodhuesit preferencialë  do të sigurohet përmes SHA EEM Shkup me çmime më të ulëta gjë që zvogëlon faktorët të cilat ndikojnë në lartësinë e çmimit të energjisë për konsumatorët fundorë.

Në mënyrë shtesë, duke pasur parasysh çmimet e larta të energjisë elektrike  në tregun e hapur të energjisë elektrike, sasitë e energjisë elektrike nga prodhuesit preferencialë do të shpërndahen te të gjithë furnizuesit dhe tregtarët e tjerë.

Me këtë, do të rritet pjesa e energjisë elektrike nga prodhuesit preferencialë në portofolin e përgjithshëm të furnizuesve dhe tregtarëve dhe  ata do të kenë dobi financiare pasi që çmimi mesatar i energjisë elektrike nga prodhuesit preferencialë  gjatë periudhës që vijon është dukshëm me i ulët nga çmimi i energjisë elektrike në tregun e hapur.

Në këtë mbledhje, Qeveria e miratoi Programin për mbështetje financiare për prodhimin e energjisë elektrike nga prodhuesit preferencialë që shfrytëzojnë  premi për vitin 2022.

Programi e rregullon fuqinë e përgjithshme të instaluar të elektrocentraleve sipas llojit të teknologjive për të cilat do të ndahet premi sipas procedurës të tenderit dhe marrëveshjeve të realizuara për shfrytëzimin e premisë në vitin 2021 dhe shumës së fondeve të nevojshme për pagesën e premive për energjinë elektrike të prodhuar dhe të shituar në vitin 2022.

Shfrytëzuesit e mjeteve nga ky program janë prodhuesit e energjisë elektrike të cilët në përputhje me Ligjin për energjetikë kanë fituar të drejtën e shfrytëzimit të premisë.

Për realizimin  këtij programi janë paraparë 20.000.000,00 denarë dhe të cilat janë miratuar në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2021. Mjetet nga ky program ndahen në bazë të marrëveshjeve për përdorimin e premisë të lidhura mes Ministrisë së Ekonomisë dhe shfrytëzuesit të mjeteve, që është përgjegjës për mënyrën dhe dinamikën e realizimit të kësaj programi.

Qeveria miratoi Vendim me të cilin përcaktohet statusi i projektit strategjik investues “Elektranat fotovoltaike në Jamularci dhe Skandalci” të Shoqërisë për prodhim dhe tregti me energji elektrike nga burimet e ripërtërishme “PROMARK ENERGJI SHPKNJP” Shkup.

Eletranat fotovoltaike në Jamularc dhe Skandalc janë me kapacitet të përgjithshëm prej 280 megavatë, ndërsa vlera e investimit është 184 milionë euro.

Qeveria sot në mbledhjen e rregullt  ka shqyrtuar dhe ka miratuar informatën e Qendrës për Menaxhim me Kriza (QMK) për nevojën e sigurimit të serviseve të telekomunikimit për sistemin e vetëm komunikues- informativ me numër të vetëm të thirrjeve në raste të rreziqeve dhe fatkeqësive të tjera në mbarë territorin e vendit  Е-112.

Në bazë të rekomandimeve të QMK-së, Qeveria i pranoi konkluzionet për operatorët e telekomunikimeve Telekom dhe A1 Maqedoni të ngarkohen që të aktivizojnë serviset për E-112 falas për shfrytëzuesit dhe operatorët e sistemit për alarmim.

Si konkluzion është miratuar edhe rekomandimi operatorët të sigurojnë dërgim falas të SMS porosive, për shfrytëzuesit dhe operatorët e sistemit Е-112 që do të dërgohen përmes numrit të vetëm të thirrjeve në rast të rreziqeve dhe fatkeqësive tjera në mbarë territorin e vendit Е-112,  si dhe të sigurojnë shërbimin falas E- call për thirrjet që vijnë nga automjetet

Në mbledhjen e sotme të Qeverisë u miratua teksti i Propozim- ligjit për shërbimet e pagesave dhe sistemet e pagesave, i cili duhet të zëvendësojë Ligjin ekzistues për operacionet e pagesave të miratuar në vitin 2007.

Me propozim zgjidhjen e re ligjore harmonizohen dispozitat e operacionit pagesor me Direktivën 2007/64/BZ për shërbime pagesore dhe Direktivën 2009/110/EZ për para elektronike të Bashkimit Evropian, si  sugjerime të Komisionit Evropian se legjislatura vendore nuk është e harmonizuar me direktivat e BE-së.

Bëhet fjalë për Propozim- zgjidhje ligjore me karakter reformues me të cilin do të sigurohet  sistem pagesor i sigurt, efikas dhe stabil në Republikën e Maqedonisë së Veriut në pajtueshmëri me legjislacionin evropian.

Në mbledhjen e sotme është miratuar edhe Strategjia e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut për bashkëpunim dhe zhvillim të shoqërisë civile me Planin e veprimit 2022-2024.

Strategjia është rezultat i nevojës së njohur për përmirësimin e mekanizmave për bashkëpunim me shoqërinë civile, ndërsa masat që ndërmerren  me këtë strategji në nivel institucional synojnë, ndër të tjera, ruajtjen e vazhdimësisë në punën e një Këshilli të pavarur, përfaqësues, operacional dhe efektiv  për bashkëpunim ndërmjet Qeverisë dhe shoqërisë civile dhe për përmirësimin e praktikave të komunikimit dhe bashkëpunimit me organizatat e shoqërisë civile.

Për të përmirësuar mjedisin në të cilin punon dhe zhvillohet shoqëria civile, Këshilli do të vazhdojë të jetë nxitës i reformimit të sistemit të financimit shtetëror të organizatave të shoqërisë civile, vendosjes së një dialogu të strukturuar me shoqërinë civile dhe krijimit të një modeli për pjesëmarrjen e organizatave civile  në strukturat  e ardhshme negociuese të BE-së në vend.

Si pjesë e prioriteteve në Strategji, janë aprovuar avancimi i kornizës ligjore për organizatat e shoqërisë civile; përforcimi i kornizës institucionale dhe praktikave të bashkëpunimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, organeve të administratës shtetërore dhe organizatave të shoqërisë civile, krijimi i kornizës tatimore që i përgjigjet specifikave të punës së organizatave të shoqërisë civile dhe mundëson zhvillimin e tyre, si dhe përmirësimi i sistemit të financimit shtetëror të organizatave të shoqërisë civile.

Në këtë mbledhje të Qeverisë janë pranuar  informacionet për pagesën shumëvjeçare për furnizime publike të punëve për realizimin e projekteve për rikonstruksionin dhe mbindërtimin e ISHP-së Klinika Universitare për Sëmundje Kirurgjikale “Shën Naum Ohridski” – Shkup, KARIL- Klinikës për Anestezion, reanimacion dhe mjekim intensiv dhe ISHP-së Instituti për Parandalim, trajtim dhe rehabilitim të sëmundjeve kronike, respiratore, jospecifike dhe alergjike, në Oteshevë.

Qeveria miratoi  Vendimin për miratimin e mjeteve nga Buxheti për vitin 2021 për realizimin e Programit për mbështetjen e medieve të shtypit.

Sipas vendimit, 30 milionë denarë do t’u shpërndahen 11 kompanive mediatike të cilat i kanë përmbushur kushtet në thirrjen publike për mbështetje për  shtyp dhe shpërndarjen.