Nga mbledhja e 83-të e Qeverisë: U miratuan materiale për rregullimin e raporteve me Komisionin Evropian: Për tre muaj vazhdohet ngrirja e marzhës së produkteve ushqimore bazë

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut e mbajti mbledhjen e saj të 83-të.

Në mbledhje, me propozim të Ministrisë së Punëve të Brendshme, Qeveria shqyrtoi dhe miratoi Propozim-ligjin për ratifikimin e Marrëveshjes Kornizë për Partneritet Financiar ndërmjet Komisionit Evropian dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut,  të përfaqësuar nga Qeveria,  për procedurat e veçanta për zbatimin e ndihmës financiare nga Unioni për Republikën e Maqedonisë së Veriut sipas Instrumentit për Ndihmë Paraaderuese (IPA III).

Marrëveshja kornizë për partneritet financiar për IPA III është akti më i rëndësishëm që rregullon marrëdhëniet ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Komisionit Evropian në zbatimin e IPA III, dhe rrjedh nga rregulloret e Bashkimit Evropian që duhet të zbatohen drejtpërdrejt pas lidhjes dhe hyrjes në fuqi të kësaj Marrëveshjeje.

Rregullorja për IPA III synon të mbështesë përfituesit e IPA III për të miratuar dhe zbatuar reformat politike, institucionale, ligjore, administrative, sociale dhe ekonomike të kërkuara nga përfituesit në mënyrë që të jenë në përputhje me vlerat e Unionit dhe harmonizohen gradualisht me rregullat, standardet, politikat dhe praktikat e Unionit (“acquis”), me synimin e anëtarësimit në Union, duke kontribuar kështu në stabilitetin, sigurinë dhe prosperitetin e tyre.

Sekretariati për Çështje Evropiane është përcaktuar si organ kompetent i administratës shtetërore që do të kujdeset për zbatimin e Marrëveshjes Kornizë.

Në këtë mbledhje Qeveria shqyrtoi dhe miratoi Informacionin për Marrëveshjen Sektoriale ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut, të prezantuar nga Qeveria dhe Komisioni Evropian për përcaktimin e dispozitave për menaxhimin dhe zbatimin e ndihmës financiare të Unionit për Republikën e Maqedonisë së Veriut  nga Instrumenti për ndihmë paraaderuese në fushën e bashkëpunimit në bujqësi dhe zhvillim rural (IPARD III).

Teksti i harmonizuar i Marrëveshjes Sektoriale është pranuar dhe zëvendëskryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Koordinator Nacional i IPA-s, Bojan Mariçiq, autorizohet ta nënshkruajë atë në emër të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Me nënshkrimin e Marrëveshjes Sektoriale për IPARD III do të rrumbullakohet korniza ligjore bazë për IPA III, me rëndësi të veçantë për fushën e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (IPARD III), e cila do të mundësojë nënshkrimin e mëtejshëm të marrëveshjeve financiare vjetore

Qeveria, solli Vendim për ndryshimin e Vendimit për kushte të posaçme për tregti të mallrave të caktuara, me ç’rast ka vendosur që të vazhdohet të vlejë Vendimi për përcaktimin e marzhës më të lartë të produkteve ushqimore bazë në tregti me shumicë dhe pakicë për tre muajt e ardhshëm, gjegjësisht deri më 31 dhjetor të vitit 2022.

Kjo do të thotë se mbetet të vlejë ngrirja e marzhit të produkteve ushqimore bazë në tregtinë me pakicë dhe shumicë.

Vendimi miratohet për shkak të nevojës për të kufizuar rritjen e çmimeve me pakicë të produkteve ushqimore bazë, si dhe për shkak se situata e tregut tregon se çmimet nuk janë stabilizuar.

Në këtë mënyrë, rritja eventuale e çmimeve në tregtinë me shumicë dhe pakicë do të shkaktohet nga rritja e çmimeve të importit dhe këmbimit, si dhe rritja e shpenzimeve të prodhimit.

Vlera e marzhës tregtare të shoqërive tregtare dhe individëve tregtues pjesëmarrës në zinxhirin e tregtimit të bukës së bardhë, të prerë në copa ose të plota, sheqer të bardhë dhe vaj luledielli ushqimor, përcaktohet në masën deri në pesë për qind në tregtinë me shumicë dhe deri në pesë për qind në tregtinë me pakicë.

Vlera e marzhës tregtare të shoqatave tregtare dhe individëve tregtarë të cilët janë pjesëmarrës në zinxhirin tregtar të miellit të grurit – tip 400 dhe tip 500, makaronat dhe spagetat nga gruri i fortë, orizi i bardhë i vendit dhe qumështi i përhershëm i lopës me përmbajtje yndyre prej 2,8 për qind, 3,2 për qind dhe 3.5 për qind të yndyrës së qumështit dhe vezët konfirmohet në vlerën deri në 10 për qind në tregtinë me shumicë dhe deri në 10 për qind në tregtinë me pakicë.

Para ministrave u gjend edhe Informacioni për punën e Grupit ndër-dikasterial konsultativ dhe këshillimor për mundësi të barabarta të grave dhe burrave për vitin 2021, të propozuar nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.

Grupi ndër-dikasterial konsultativ dhe këshillimor (GNR) për mundësi të barabarta të grave dhe burrave është përbërë nga funksionarë, nëpunës udhëheqës shtetëror, përfaqësues të organizatave civile, shoqata të punëdhënësve, ekspertë, përfaqësues të vetëqeverisjes lokale, sindikata dhe subjekte të tjera.

Grupi kujdeset për promovimin e konceptit të përfshirjes së aspekteve gjinore në politikat e përgjithshme të të gjitha institucioneve publike; GNR e ndjek integrimin e konceptit në politikat sektoriale në bashkëpunim me partnerët socialë dhe institucionet nga fusha të veçanta, monitoron ecurinë e harmonizimit të legjislacionit kombëtar me legjislacionin e BE-së dhe standardet evropiane në fushën e çështjeve gjinore; merr pjesë në përgatitjen dhe jep udhëzime në procesin e përgatitjes së Strategjisë për Barazi Gjinore dhe monitoron raportet periodike nga institucionet.

Gjatë vitit 2021, anëtarët e GNR-së kanë pasur aktivitete lidhur me rishikimin e të gjitha dokumenteve strategjike, të cilat i referohen kësaj teme, duke kontribuar në avancimin e barazisë gjinore.

Me propozim të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, Qeveria në mbledhjen e sotme shqyrtoi dhe miratoi Propozim-ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për mbrojtjen e fëmijëve, pas së cilës është dërguar në Kuvend për miratim me procedurë të shkurtuar.

Me Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve rregullohen kategoritë dhe nivelet e ofruesve të shërbimeve publike në institucionet publike për fëmijët, si dhe pagat dhe kompensimet e pagave të tyre.

Me ndryshimet në Ligjin për mbrojtjen e fëmijëve bëhet harmonizim me Ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për pagën minimale në Republikën e Maqedonisë së Veriut, me të cilin është përcaktuar rritje e pagës minimale.

Me ligjin ndryshohen kriteret për përshtatjen vjetore të pagës minimale me 50% të rritjes vjetore të pagës mesatare dhe 50% të rritjes së kostos së jetesës, sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikave.

Për të zgjidhur sistematikisht çështjen e pagës minimale, ligji përcakton se shuma e pagës minimale nuk mund të jetë më e ulët se 57% e pagës mesatare të publikuar nga Enti Shtetëror i Statistikave për vitin paraprak.

Me ndryshimet dhe plotësimet e reja në Ligjin për Mbrojtjen e Fëmijëve, i cili është dërguar në Kuvend për miratim me procedurë të shkurtuar, është në përputhje me nenin 2 të Ligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për pagën minimale në Republikën e Maqedonisë së Veriut në atë mënyrë që ofruesve të shërbimeve publike në institucionet për fëmijë – kopshte t’u sigurohet rritje e mëtejshme e pagave me rritjen e pagës minimale të përcaktuar me ligj dhe harmonizimin gradual të pagave të tjera të ofruesve të shërbimeve në të gjitha nivelet, si dhe sigurimin e vazhdimësisë së ndryshimeve të pagave në raport me pagën minimale në nivel nacional, si synim afatgjatë.

Me këtë Propozim-ligj bëhet rritje shtesë e pagave të të gjithë ofruesve të shërbimeve në institucionet për fëmijë-kopshte për 15%.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut e shqyrtoi dhe e miratoi Informacionin për nënshkrimin e Marrëveshjes për bashkëpunim në fushën e diasporës ndërmjet Qeverisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe komunave, dhe teksti i harmonizuar u pranua.

Marrëveshjet për bashkëpunim në fushën e diasporës ndërmjet Qeverisë të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe 23 komunave do t’i nënshkruajë ministri pa portofol i angazhuar për diasporën, dr. Xhemail Çupi.

Qeveria në mbledhjen e sotme e miratoi Informatën e rregullt për pagesë të pensioneve për muajin rrjedhës.

Informacioni i miratuar detyron Fondin për Sigurim Pensional dhe Invalidor t’i parashtrojë të dhënat për pensionet drejt bankave afariste më së voni deri më 28.09.2022.

U rekomandohet bankave afariste të sigurojnë që pensionistët të mund të disponojnë me pensionet e shtatorit përmes rrjetit të bankomateve dhe në rrjetin tregtar prej 29.09.2022.

Marrja e pensioneve përmes filialeve edhe ekspoziturave të bankave për pensionistët të cilët nuk shfrytëzojnë kartela, do të realizohet në katër grupe, sipas lartësisë së pensioneve dhe atë:

  • Për pensione me vlerë deri 11. denarë, pagesa të bëhet më 29.09.2022 (e enjte);
  • Për pensione me vlerë 11.001-14.000 denarë, pagesa të bëhet më 30.09.2022 (e premte);
  • Për pensione me vlerë 14.001-18.000 denarë, pagesa të bëhet më 03.10.2022 (e hënë);
  • Për pensione mbi 18.001 denarë, pagesa të bëhet më 04.10.2022 (e martë)”:
  • Me pagën e pensionit të shtatorit, pensionistët në fund të këtij muaji do të marrin pensione më të larta për 6,8%.

Rritja është bërë në përputhje me metodologjinë e re të miratuar në mars të këtij viti.