Nga mbledhja e 140-të e Qeverisë: Vendim për ngrirjen dhe uljen e çmimeve të produkteve higjienike; memorandume mirëkuptimi për të lehtësuar dhe përshpejtuar qarkullimin e njerëzve dhe mallrave ndërmjet Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut ka miratuar Vendim për përcaktimin e çmimeve më të larta për produkte individuale në tregtinë me pakicë.

Bëhet fjalë për letër higjienike, peceta të lagura, pelena për fëmijë dhe të rritur dhe peceta higjienike.

Çmimet më të larta të këtyre produkteve janë përcaktuar në nivelin e çmimeve që janë zbatuar më 20 mars të vitit 2023 në tregtinë me pakicë, çmimet e të cilave, sipas vendimit, janë ulur për 13 për qind.

Çmimet më të larta të produkteve nga ky vendim do të zbatohen deri më 31 maj 2023, ndërsa vendimi hyn në fuqi ditën e publikimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”.

Sipas nenit 29 paragrafi 1 paragrafi 3 të Ligjit për tregti, sipas shpjegimit të dhënë nga propozuesi, Ministria e Ekonomisë, Qeveria mund të kufizojë përkohësisht tregtinë në rast të prishjes së tregut të brendshëm për shkak të keqpërdorimeve në shitjen e produktet dhe mallrat dhe sipas asaj që u tha më lart, në bazë të nenit 30 paragrafi 1 paragrafi 2 të Ligjit për tregti, Qeveria mund të përcaktojë çmimet më të larta për produkte dhe shërbime individuale në prodhim dhe shitje.

Qeveria shqyrtoi dhe miratoi Informacionin për Memorandumin e Mirëkuptimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Qeverisë së Republikës së Serbisë, për masat për përmirësimin e lëvizjes së personave dhe mallrave përmes kufirit të përbashkët shtetëror dhe pranoi tekstin e harmonizuar të këtij Memorandumi.

Qëllimi i Memorandumit, sipas propozuesit, Kabineti i Kryetarit të Qeverisë, është që bashkërisht të shqyrtohen mundësitë dhe të merren masa për përmirësimin e lëvizjes së njerëzve dhe mallrave përmes kufirit shtetëror ndërmjet Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Serbisë, veçanërisht përmes pikës kufitare Preshevë – Tabanoc.

Me Memorandumin, të dyja palët po shqyrtojnë mundësitë për: zgjerimin e rrugëve hyrëse në vendkalimin kufitar, vendosjen apo përmirësimin e sinjalistikës së komunikacionit, vendosjen e procedurave të reja të kontrollit kufitar për kalimin e shpejtë të udhëtarëve dhe kontrollin e njerëzve dhe automjeteve në vendkalimin kufitar.

Qeveria shqyrtoi dhe miratoi Informacionin për realizimin e Memorandumit të Mirëkuptimit - projekti për mbledhjen elektronike të tarifave - krijimin e një sistemi elektronik ndërveprues për mbledhjen e tarifave dhe e pranoi tekstin e harmonizuar të Memorandumit.

Ky Memorandum, sipas propozuesit, Ministria për Transport dhe Lidhje, synon të mbështesë përpjekjet e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Qeverisë së Republikës së Serbisë për të kontribuar në përmbushjen e qëllimeve të lëvizjes së lirë të njerëzve, mallrave, shërbimeve, kapitalit dhe kufij të hapur, si dhe vazhdimi i zhvillimit, modernizimit dhe integrimit të infrastrukturës rrugore të vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Qeveria shqyrtoi dhe e përcaktoi tekstin e propozim-Ligjit për Akademinë për Gjyqtarë dhe Prokurorë Publikë.

Miratimi i këtij Ligji, sipas propozuesit, Ministrisë së Drejtësisë, buron nga nevoja për reformim të gjyqësorit në Republikën e Maqedonisë së Veriut, e paraparë në Strategjinë për reforma të sektorit të drejtësisë, qëllim strategjik i Republikës së Maqedonia e Veriut për anëtarësim në BE dhe nevoja për përmbushjen e obligimeve të marra për zbatimin e reformave efikase dhe të vazhdueshme në gjyqësor të bazuar në standardet evropiane.

Zgjidhja e re ligjore është në përputhje me rekomandimet e Misionit vlerësues për trajnim gjyqësor nga viti 2018 dhe me të, ndër të tjera, propozohet riorganizimi i provimit pranues me qëllim aftësimin sa më të mirë të kandidatëve për të marrë pjesë me sukses në trajnim; shkurtimin e afateve për paraqitjen dhe vendosjen për kundërshtime dhe ankesa për rezultatet e provimit pranues; ripërcaktimin e mënyrës së dhënies së provimit përfundimtar bazuar në kritere dhe kritere objektive për vlerësimin e njohurive të kandidatëve; përforcimi i mënyrës së zbatimit të trajnimeve të vazhdueshme që përmban si objektiv strategjik Strategjinë për reforma në sektorin e drejtësisë.

Ligji për Akademinë për trajnimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve publik për herë të parë është miratuar në janar të vitit 2006 dhe është ndryshuar disa herë deri më tani, por edhe me numrin e madh të ndryshimeve në ligjin ekzistues, janë konstatuar disa dobësi që paraqesin pengesë për funksionimin efikas të Akademisë për Gjyqtarë dhe Prokurorë Publik. Për këtë arsye, është vlerësuar se është e nevojshme t'i qasemi përpunimit të një teksti të ri të ligjit, për të shmangur ndryshimin në më shumë se 80 për qind të dispozitave të zgjidhjes ekzistuese ligjore.

Qeveria në këtë mbledhje e shqyrtoi dhe miratoi Propozim–vendimin për themelimin e Institucionit Kombëtar “Qendra për Kulturë e Bashkësisë Turke në Republikën e Maqedonisë së Veriut” – Shkup dhe mori vendim për themelimin e një institucioni të tillë.

Në sqarimin e propozuesit, Ministrisë së Kulturës, theksohet se në Republikën e Maqedonisë së Veriut ekziston vetëm një institucion nacional që punon dhe kujdeset për një repertoar në të cilin janë të përfaqësuar dramaturg turq, maqedonas dhe botërorë, si dhe shfaqjet janë interpretuar në turqisht me përkthim simultan në gjuhë të tjera,  gjegjësisht vetëm Institucioni Kombëtar Teatri Turk - Shkup, për shkak se është evidente mungesa e institucioneve kulturore për të kujdesur dhe afirmuar vlerat kulturore të komunitetit turk në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Institucioni Kombëtar "Qendra për Kulturën e Komunitetit Turk në Republikën e Maqedonisë së Veriut" - Shkup do të synojë të kujdeset, jo vetëm për format e artit klasik, por edhe të monitorojë dhe hulumtojë vazhdimisht lëvizjet moderne në sferën e kulturës dhe artit, që të gjithë qytetarët e interesuar të ofrojnë arritje të larta kulturore dhe artistike.

Qeveria në këtë mbledhje shqyrtoi dhe miratoi Informacionin për nevojën e rritjes lineare të pagave të punëtorëve në MPB-së, me propozim të MPB-së.

Sipas konkluzës, Ministria e Punëve të Brendshme do të bëjë rritje lineare të pagave të punëtorëve në Ministri në vlerë prej 3086,00 denarë për punonjës, në shumën bruto, e cila do të fillojë të paguhet me pagën për muajin mars të vitit 2023.

Qeveria shqyrtoi dhe miratoi Informacionin për nevojën e kyçjes së Protokollit për donacionit të avionëve (helikopterëve) ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës dhe miratoi Vendimin për donacionit të avionëve (helikopterëve) për Ministrinë e Mbrojtjes së Ukrainës.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut shqyrtoi dhe pranoi tekstin e harmonizuar të Protokollit për donacionin e avionëve ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Ministrisë së Mbrojtjes së Ukrainës.