Nga mbledhja e 151-të e Qeverisë: Propozim-ligj i ri për përdorimin e gjuhës maqedonase; propozim për vendosjen e dy çmimeve të reja shtetërore: Bllazhe Koneski dhe Remzi Nesimi;Ligji për ndjekjen të komunikimeve dhe Ligji i Agjencisë për Siguri Nacionale

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut tashmë ka shqyrtuar dhe miratuar Informacionin lidhur me - Ligjin për ndjekjen e komunikimeve dhe Ligjin për Agjencinë për Siguri Nacionale, nga kompetenca e Ministrisë së Punëve të Brendshme të kalojë në kompetencë të Ministrisë së Drejtësisë.

U konstatua se Ministria e Drejtësisë është Ministri dikasteriale për Ligjin për ndjekjen e Komunikimeve dhe Ligjin për Agjencinë për Siguri Nacionale dhe bartëse e aktiviteteve në rast të ndryshimit eventual të tyre, gjegjësisht miratimit të të rejave.

Në sqarimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme, thuhet se Ligji për ndjekjen e komunikimeve është miratuar në prill të vitit 2018, si rezultat i reformave thelbësore të zbatuara në shërbimet e sigurisë dhe inteligjencës, ndërsa me qëllim të zbatimit të rekomandimeve të Grupit të ekspertëve të lartë për çështjet e sundimit të së drejtës në lidhje me monitorimin e komunikimeve (rekomandimet e Pribe).

Në këtë mbledhje është shqyrtuar dhe përcaktuar teksti i Propozim-ligjit për përdorimin e gjuhës maqedonase.

Ligji i sapopropozuar, sipas propozuesit, Ministrisë së Kulturës, bazohet në: ngritjen e kulturës gjuhësore, edukimin dhe mbrojtjen e gjuhës standarde maqedonase dhe shkrimit të saj cirilik; duke pohuar nevojën për shqetësim të shtuar social dhe individual për përdorimin e drejtë të gjuhës maqedonase në komunikimin publik dhe zyrtar; respektimin dhe përmirësimin e standardit gjuhësor dhe organizimin e aktiviteteve në këtë drejtim.

Ligji ekzistues për përdorimin e gjuhës maqedonase ofron zgjidhje dhe mekanizma të shumtë për ndërtimin e një politike të përshtatshme gjuhësore, e cila, sipas Ministrisë së Kulturës, duhet të zgjerohet me mekanizma shtesë, të cilët shërbejnë për përforcimin e respektimit të gjuhës standarde maqedonase dhe përdorimin e duhur të tij.

 Për këto arsye, propozohet që të miratohet një Ligj i ri për përdorimin e gjuhës maqedonase, i cili do të zgjerojë fushat në të cilat gjuha standarde maqedonase dhe shkrimi i saj cirilik përdoret detyrimisht. Do të zgjerohet fusha e korrigjimit të detyrueshëm të teksteve të botuara: aktet e përgjithshme dhe individuale të autoriteteve legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore dhe të njësive të vetëqeverisjes vendore, dokumentet dhe tekstet zyrtare të këtyre organeve, por edhe të institucioneve dhe institucioneve publike të fushës. të kulturës, arsimit dhe shkencës.

Me propozim- ligjin  do të sigurohet bazë ligjore për miratimin e Strategjisë nacionale për gjuhën maqedonase. Ministria e Arsimit dhe Shkencës do të shpallë konkurse për bursa për stafin për mësimin e gjuhës maqedonase. Si dhe deri më tani- edhe me këtë Ligj, verifikimi i njohurive të nevojshme profesionale për lektor do të bëhet me dhënien e provimit për marrjen e licencës së lektorit. Me qëllim të kryerjes së mbikëqyrjes inspektuese mbi zbatimin e ligjit, propozohet themelimi i Inspektoratit për përdorimin e gjuhës standarde maqedonase, organ në kuadër të Ministrisë së Kulturës me cilësinë e personit juridik.

 Qeveria e shqyrtoi dhe përcaktoi tekstin e Propozim-ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për shpërblimet shtetërore, i cili propozon vendosjen e dy çmimeve të reja shtetërore.

Me iniciativë të Këshillit për Gjuhën Maqedonase, siç kumtoi propozuesi, Ministria e Kulturës, propozohet të krijojë një çmim të ri shtetëror për njohjen e arritjeve të larta profesionale dhe shkencore në fushën e gjuhës maqedonase në vend dhe jashtë, e cila i propozohet të mbajë emrin e Bllazhe Koneskit - themelues i shkencës bashkëkohore të gjuhës maqedonase, gjuhëtar, historian letrar dhe kulturor, poet, prozator dhe përkthyes.

Pas iniciativës së Institutit për Trashëgimi Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve, siç njofton Ministria e Kulturës, propozohet vendosja e një tjetër çmimi të ri shtetëror, për të vlerësuar arritjet e larta profesionale dhe shkencore në fushën e gjuhës shqipe dhe shqipes. studimet në vend, i cili, propozohet të mbajë emrin e Remzi Nesimit - gjuhëtar, pedagog dhe pjesëmarrës në Kongresin e Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe të vitit 1972.

Qeveria, me propozim të Ministrisë së Mbrojtjes, mori Vendim për dërgimin e pjesëtarëve të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut për të marrë pjesë në stërvitjen "SIRA EX" në Republikën Federale të Gjermanisë, në përputhje me Planin për organizimi dhe pjesëmarrje të Armatës në stërvitjet ndërkombëtare për vitin 2023.

Stërvitja “SIRA EX”, sipas sqarimit të Ministrisë së Mbrojtjes, do të kontribuojë në përvetësimin e njohurive dhe ripërtëritjen e njohurive tashmë të marra gjatë procesit të vendimmarrjes ushtarake në nivel batalioni dhe brigade. Qëllimi i stërvitjes është që liderët dhe personeli tjetër të aplikojnë proceset e vendimmarrjes ushtarake për njësitë e mekanizuara të këmbësorisë dhe njësitë e këmbësorisë në komande dhe shtabe multinacionale në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, ndërsa përvojat e përbashkëta dhe leksionet e nxjerra janë thelbësore për personelin e Armatës, për kryerjen e operacioneve multinacionale.