Nga mbledhje e 183-të e Qeverisë: Vendim për rishpërndarjen e mjeteve nga Buxheti, me qëllim rritjen e pagave, pensioneve, ndihmave sociale, furnizimin e barnave, mbështetjen e kompanive

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut e shqyrtoi dhe përcaktoi Propozim-ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për zbatimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2023 e shqyrtoi dhe përcaktoi Propozimin - vendimin për rishpërndarjen e fondeve ndërmjet shfrytëzuesve buxhetorë të pushtetit qendror dhe mes fondeve.

Me konkluzat e miratuara të Qeverisë propozohet rishpërndarja e mjeteve ndërmjet shfrytëzuesve buxhetorë dhe fondeve për vitin 2023, prandaj zbatimi i ligjit të propozuar për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ekzekutimin e Buxhetit, sipas arsyetimit të propozuesit të pikave, Ministrisë së Financave, nuk nevojiten mjete financiare shtesë.

Me rishpërndarjen e mjeteve përmes shfrytëzuesve buxhetorë dhe fondeve për vitin 2023, parashikohen mjete për rritje për 10% të pagave nga shtatori i vitit 2023 dhe pagesë e regresit për pushim vjetor për vitin 2023 në përputhje me përcaktimet e Marrëveshjes së Përgjithshme Kolektive për punonjësit e sektorit publik; mjete shtesë për rritjen e pensioneve nga muaji shtator 2023; sigurohen mjete për zbatimin e masave për tejkalimin e situatave të paparashikuara në ekonomi, parashikohen mjete shtesë për subvencione në fushën e bujqësisë dhe arsimit; mbështetjen e kompanive vendore dhe të huaja duke siguruar fonde shtesë për ndihmë shtetërore; parashikohen fonde shtesë për pagesën e të drejtave të sigurimeve shoqërore; furnizimi i barnave në fushën e shëndetësisë dhe të ngjashme.

Ligji, miratimi i të cilit propozohet, bazohet në parimet e shpenzimit racional, ekonomik, efikas dhe efektiv të fondeve nga shpenzimi i mjeteve nga shfrytëzuesit e Buxhetit dhe ligjshmërinë dhe përgjegjësinë gjatë përdorimit të mjeteve të Buxhetit për përmbushjen e detyrimeve të përcaktuara të Republikës.

Pas përcaktimit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, Propozim-ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për ekzekutimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Propozim-vendimi, do të dorëzohen në Kuvendin e Republikës së  Maqedonisë Veriut.