Nga mbledhja e 204-të e qeverisë: Ministria e Kulturës ndërmerr rikonstruksionin e Sallës Universale; Janë miratuar ndryshimet e propozuara në Ligjin e Sportit për ndihmën direkte shtetërore në sport

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut shqyrtoi dhe miratoi Informacionet nga Ministria e Kulturës për bartjen e së drejtës për rindërtim, zgjerim dhe përmirësim të Sallës Universale në Shkup, me çka kjo e drejtë nga Qyteti i Shkupit i kalon Ministrisë  të Kulturës.

Qeveria e angazhoi Ministrinë e Kulturës që pas marrjes të gjitha dokumentacionit nga Qyteti i Shkupit, të shqyrtojë dokumentacionin projektues-teknik dhe financiar për rikonstruimin e objektit të IP Salla Universale dhe për mjetet e nevojshme financiare të sigurojë pëlqimin për ndërmarrjen e obligimeve të shfrytëzuesve të buxhetit për tre vitet në vijim (2024, 2025 dhe 2026).

Qeveria e angazhoi ministren e Kulturës që të lidhë tekstin e dorëzuar të marrëveshjes për rregullimin e të drejtave dhe obligimeve të ndërsjella ndërmjet palëve kontraktuese lidhur me rikonstruimin e objektit të Sallës Universale në Shkup.

Qeveria e angazhoi Ministrin e Kulturës që të nënshkruaj  tekstin e dorëzuar të marrëveshjes për rregullimin e të drejtave dhe detyrimeve të ndërsjella ndërmjet palëve kontraktuese në lidhje me rindërtimin e ndërtesës së Sallës Universale në Shkup.

Qeveria në mbledhjen e sotme e shqyrtoi dhe përcaktoi tekstin e Propozim ligjit për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për Sport, i propozuar nga Ministria e Drejtësisë.

Propozim ndryshimet në Ligjin për sport, siç bëhet e ditur në kumtesën e shërbimit për media të qeverisë, kanë të bëjnë me sigurimin e stimujve financiarë në bazë të ndihmës direkte shtetërore për federatat sportive kombëtare, klubet sportive, sportistët aktivë nga sportet olimpike dhe joolimpike dhe persona të tjerë juridikë, të cilët kanë vendim për kryerjen e aktiviteteve sportive, ngritjen e sportit në nivel më të lartë në vendin tonë dhe arritjen e rezultateve më të mira, si në nivel vendor ashtu edhe në nivel ndërkombëtar.

Qeveria shqyrtoi dhe miratoi Strategjinë për transparencë të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, me Planin e Veprimit 2023-2026, të propozuar nga Kabineti i zëvendëses të kryeministrit të Qeverisë përgjegjës për politika të qeverisjes së mirë.
 
Fushat prioritare, sipas propozuesit, janë: promovimi i transparencës aktive; përmirësimin e qasjes në informacionin publik; transparencën fiskale të Qeverisë dhe organeve të tjera të pushtetit ekzekutiv; përmirësimi i aftësive digjitale të institucioneve për të lehtësuar dhe automatizuar procesin e hapjes së të dhënave; forcimi i mekanizmave të llogaridhënies për politikave.

Në Planin e Veprimit për 2023-2026 janë përpunuar më hollësisht masat, të konkretizuara me aktivitetet, afatin kohor të implementimit, vlerësimin e burimeve të nevojshme financiare për realizimin e aktiviteteve, bartësin e aktivitetit, si dhe institucionet e përfshira për zbatimin e aktivitetit.

Në mbledhjen e sotme të qeverisë, me propozim të Ministrisë së Shoqërisë Informatike dhe Administratës, janë shqyrtuar dhe përcaktuar propozimet e ligjeve të rëndësishme për reformën e administratës publike dhe transformimin digjital të shtetit.

Sipas propozuesit, ligjet do të kontribuojnë në përshpejtimin e procesit të përmirësimit të proceseve demokratike në vend, afrimin e administratës publike me qytetarët dhe sinkronizimin e proceseve digjitale me rrjedhat evropiane.

Bëhet fjalë për një projektligj për nëpunësve administrativë, i përgatitur sipas rekomandimeve të Komisionit Evropian dhe SIGMA, i cili duhet të kontribuojë për një administratë profesionale, të motivuar dhe të depolitizuar.

Me Propozim-Ligjin për të punësuarit në sektorin publik rregullohet njësia organizative për menaxhimin e burimeve njerëzore dhe rrjetin e njësive organizative për menaxhimin e burimeve njerëzore në institucionet e sektorit publik. Ndër zgjidhjet, propozohet ndalimi i punësimit përmes Agjencive të Punësimit të Përkohshëm dhe punësimi për një periudhë të caktuar kohore në pozicione drejtuese, ndërsa në procedurat e punësimit të zgjidhet gjithmonë kandidati me renditjen më të mirë.
 
Me Propozim-Ligjin për sigurinë e rrjeteve dhe sistemeve informative dhe transformimin digjital, ndër synimet janë sigurimi i nivelit të lartë të sigurisë kibernetike me qëllim të mbrojtjes dhe zhvillimit të mëtejshëm të shoqërisë dhe ndërtimin dhe zhvillimin e infrastrukturës së informacionit dhe komunikimit (TIK), d.m.th. transformim efektiv digjital i sektorit publik.
 
Një nga qëllimet kryesore të këtij ligji është transformimi digjital i sektorit publik, i cili do të vlejë edhe për organet e administratës shtetërore, përveç organeve të administratës shtetërore në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Transformimi digjital do të zbatohet edhe për institucionet tjera nga sektori publik me kërkesë të tyre dhe në përputhje me këtë ligj dhe me Planin për transformim digjital të sektorit publik.

Projektligji për zhvillimin profesional dhe aftësimin e zyrtarëve administrativë ka për qëllim zbatimin e parimeve të PAA-së (Zonës Administrative Evropiane) në administratën kombëtare, në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Maqedonisë së Veriut, gjegjësisht të ofrojë njohuri dhe aftësi në administratë që do të forcohet, përmirësohet dhe zhvillohet dhe në të cilën do të inkorporohen parimet eHAE (Hapësirës Administrative Evropiane). Me këtë zgjidhje ligjore, për herë të parë deri më tani, administrata do të rregullojë dhe mbulojë institucionalisht trajnime profesionale për perfeksionimin  e nëpunësve administrativë.

 

Me Propozimin e Ligjit për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Menaxhimin Elektronik dhe Shërbimet Elektronike, synohet shfrytëzimi i infrastrukturës dhe kapaciteteve të personelit të SHA. Posta Maqedonase e Maqedonisë së Veriut - Shkup në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila do të mundësojë të ketë një sportel të posaçëm të shënuar, ku qytetarët do të shërbehen dhe do të mund të marrin shërbimet e ofruara nga Një Pike për Shërbime. Pritshmëria është rritja e numrit të shërbimeve elektronike për qytetarët, të cilat do të ofrohen në sportelet e Një Pike për Shërbime.

Qeveria në mbledhjen e sotme e ka shqyrtuar dhe përcaktuar tesktin e Propozim ligjit për falje, i propozuar nga Ministria e Drejtësisë.

Shkaqet për miratimin e Ligjit të ri për falje, sipas propozuesit, dalin nga mangësitë dhe zbrazëtitë juridike në Ligjin ekzistues për falje (“Gazeta Zyrtare e RM-së” nr.20/93, 12/09 dhe 99/16), nga aspekti i zbatimit të tij praktik, si dhe nga nevoja e normimit më preciz të disa çështjeve të rregulluara me ligjin.  Për shkak të problemeve të shpeshta me të cilat përballet praktika, nga aspekti i urgjencës së procedurës, në Ligjin e ri, siç është shpjeguar nga Ministria e këtij dikasteri, parashihen afate për veprim të pjesëmarrësve në procedurën e faljes. Mes tjerash, , bëhet edhe harmonizim terminologjik i disa emrave dhe termeve të veçanta. Me këtë Propozim ligj për faljen rregullohen termet dhe llojet e faljes, efekti i faljes, personat e autorizuar për të parashtruar kërkesë për falje, si dhe procedura dhe aktet e organeve kompetente lidhur me faljen. Ndërsa, një nga ndryshimet më domethënëse në ligj është se presidenti i shtetit mund të falë vetëm për dënim, e jo për ndjekje penale të personave të përmendur. Është duke u përpunuar edhe procedura për faljen, ku vendimtare janë dispozitat për përgjegjësinë e personave që veprojnë në rastet, por edhe eprorëve të tyre.