Nga seanca e 14-të e Qeverisë: 24 prilli dhe 8 maji, kur janë shpallur zgjedhjet, janë caktuar si ditë jo pune për të gjithë qytetarët

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në seancën e sotme ka shqyrtuar dhe miratuar Informatat nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale për shpalljen e 24 prillit 2024 (e mërkurë) dhe 8 maj 2024 (e mërkurë) për ditë jo pune për shkak të shpalljeve të zgjedhjeve presidenciale të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Qeveria, sipas informacioneve, ka miratuar konkluzionet me të cilat i ka përcaktuar 24 prill 2024 (e mërkurë) dhe 8 maj 2024 (e mërkurë), si ditë jo pune për të gjithë qytetarët e territorit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Qeveria rekomandon që punëdhënësit nga sektori privat në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut t'i zbatojnë këto përfundime.

Në informatën nga Ministria e Punës dhe Punës Sociale, theksohet se duke marrë parasysh Vendimin për shpalljen e zgjedhjeve për president të Republikës së Maqedonisë së Veriut (“Gazeta Zyrtare e RMV” nr. 37/24), si dhe Vendimi për shpalljen e zgjedhjeve për deputetë të Republikës së Maqedonisë së Veriut (“Gazeta Zyrtare e RMV” nr. 37/24), është e nevojshme që çdo qytetar të mund të ushtrojë të drejtën e tij të votës pa pengesa, në njësinë zgjedhore në të cilin ai është i regjistruar.

Qeveria shqyrtoi dhe miratoi më shumë informata nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, lidhur me pëlqimet për lidhjen e kontratave për dhënien me qira të tokës bujqësore me marrëveshje të drejtpërdrejtë me bujqit individualë dhe mori Vendime për dhënien e pëlqimeve.

Me vendimet e sotme të Qeverisë, Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave do të lidhë kontrata për dhënien me qira të tokës bujqësore në pronësi shtetërore me marrëveshje të drejtpërdrejt me qiramarrësit, kryesisht nga rajoni Sveti Nikoles, kontratat e mëparshme të qirasë së të cilëve kanë pushuar së vlefshmi për shkak të skadimit të kohëzgjatjes së marrëveshjeve të tyre dhe ligji u jep mundësinë për t'i vazhduar ato. Vazhdimi i kontratave në fjalë vjen në prag të periudhës për paraqitjen e kërkesave për mbështetje financiare nga masat për pagesat e drejtpërdrejta dhe me lidhjen e kontratave të reja bujqit do të kenë të drejtën e rregulluar të shfrytëzimit të tokës bujqësore në pronësi shtetërore. 

Siç është theksuar nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Ekonomisë së Ujërave, në përputhje me nenin 39 paragrafi 1 të Ligjit për tokën bujqësore, pas skadimit të kohëzgjatjes të kontratës së arritur për qiradhënien e tokës bujqësore në pronësi shtetërore, me kërkesën e qiramarrësit, nëse qiramarrësi i ka përmbushur plotësisht detyrimet nga marrëveshja e qirasë, ministri mundet pas mendimit pozitiv nga Avokatura e Shtetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe me pëlqimin paraprak të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, me marrëveshje të drejtpërdrejtë, të lidh një marrëveshje të re për qira me qiramarrësin, për një periudhë prej pesëmbëdhjetë vitesh. Megjithatë, në rast se kohëzgjatja e kontratës së qirasë skadon dhe në tokën bujqësore është mbjellë një plantacion afatgjatë në pronësi të qiramarrësit dhe qiramarrësi ka përmbushur plotësisht detyrimet e kontratës, me kërkesë të qiramarrësit, ministri mund të lidhë kontratë të re qiraje me marrëveshje të drejtpërdrejtë, pas një mendimi të mëparshëm pozitiv nga Avokatura e Shtetit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe pas pëlqimit paraprak nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, për një periudhë deri në amortizim të plantacionit afatgjatë.

Qeveria me propozim të zëvendësministrit plotësues për Punë dhe Politikë Sociale, mori vendim në cilësinë e organit dytësor që ta shpallë të pavlefshëm Vendimin për shkarkimin nga detyra të drejtorit të Institucionit Publik Qendra për Punë Sociale - Radovish, nga 04.04.2024.

Sipas sqarimit, pas një inspektimi të kryer nga Inspektorati Shtetëror i Punës dhe me kërkesë të zëvendësministrit shtesë të Punës dhe Politikës Sociale, janë konstatuar më shumë parregullsi në pjesën e shkarkimit.

Gjithashtu, për shkarkimin në fjalë, në kohën e zgjedhjeve të planifikuara, është bërë në mënyrë të njëanshme nga Ministri i Punës dhe Politikës Sociale. Kjo, siç është theksuar, është në kundërshtim me Ligjin për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ku është paraparë, që për shkak të organizimit të zgjedhjeve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, zëvendësi shtesë i ministrit, bashkërisht dhe në mënyrë të barabartë me ministrin, shqyrton dhe nënshkruan të gjitha aktet dhe dokumentet, dhe nëse kjo nuk është bërë, aktet dhe dokumentet e tilla nuk prodhojnë efekt juridik.
Qeveria me propozim të Ministrisë së Mbrojtjes miratoi tre vendime.

Qeveria shqyrtoi dhe miratoi Informatat për hyrjen dhe qëndrimin e forcave të armatosura të huaja në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, me qëllim të realizimit të stërvitjes “Swift Response 24” dhe miratoi këtë Vendim.

Stërvitja, sipas informacioneve të ministrisë resoriale, organizohet plotësisht nga Forcat e Armatosura të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Evropën dhe do të zhvillohet nga data 24 prill deri më 29 maj 2024 në poligonin e Armatës në Krivolak. Stërvitja parashikon pjesëmarrjen e pjesëtarëve të Forcave të Armatosura të Shteteve të Bashkuara për Evropën, me pajisje, armë, mjete motorike ushtarake dhe civile, avionë, dronë dhe mjete të tjera materiale dhe teknike dhe kryerjen e kërcimeve me parashutë, të shtënat të njësitit dhe të shtëna në ujë.

Gjithashtu është marrë Vendim për dërgimin e pjesëtarëve të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut për të marrë pjesë në stërvitjen “EFES 24”, në Republikën e Turqisë, organizuar nga Forcat e Armatosura të Republikës së Turqisë, e cila pritet të kontribuojë në përmirësimin e njohurive të fituara dhe për të fituar njohuri dhe përvojë shtesë në fushën e planifikimit të operacioneve të NATO-s në një mjedis shumëkombësh.

Është marrë Vendim për dërgimin e pjesëtarëve të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut për të marrë pjesë në stërvitjen “Vigorous Warrior 24” në Republikën e Hungarisë. Stërvitja, sipas sqarimit, organizohet nga NATO Medical Centre of Excelence dhe përveç përfaqësuesve nga anëtarët e NATO-s, parashikohet pjesëmarrja e përfaqësuesve nga vendet partnere të Aleancës së NATO-s. Stërvitja, siç theksohet do të mundësojë përmirësimin e ndërveprimit të pjesëtarëve të Armatës së Republikës së Maqedonisë së Veriut në ofrimin e mbështetjes mjekësore gjatë operacioneve të përbashkëta shumëkombëshe.