Nga mbledhja e 186-të e Qeverisë: Vendim për uljen e çmimeve të produkteve ushqimore për së paku 10% dhe ngrirjen e çmimeve të ulura; Shtohet vendimi për ndalesë së shitjeve në aksion dhe promocionale

Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut miratoi Vendim për kushte të veçanta për tregtimin e mallrave të caktuara, me të cilin caktohen çmimet më të larta për produkteve individuale në tregtinë me pakicë, si dhe detyrim i tregtarëve që të furnizojnë lloje dhe sasi të caktuara të mallrave individuale konsumatore, sipas një rendi të caktuar.

Me këtë vendim përcaktohen kushtet e veçanta për tregtimin, çmimet më të larta në tregtinë me pakicë, si dhe detyrimin e tregtarëve që përfaqësojnë personat juridikë dhe fizikë dhe që janë të regjistruar për prodhim dhe tregti me shumicë dhe pakicë në regjistrin përkatës, në përputhje me Ligjin, t'i blejnë dhe shesin produktet/mallrat e mëposhtme:

1)oriz i bardhë, në paketim 900 g. deri në 1 kg;

2)miell gruri tip 400 dhe tip 500;

3)Bukë e bardhë dhe gjysëm e bardhë, bukë, tip industrial 450 g. (e plotë dhe në copa), me përjashtim të bukës së freskët në markete,

4)produkte të tjera buke;

5)Biskota "Petit Beure" dhe biskota të thjeshta dhe pa dhjamë nga 300 deri në 500 g.;

6)vafera, me mbushje kremi kakao, (të rregullta, të palyera) nga 300 deri në 500 g.;

7)makarona (makarona dhe shpageta nga gruri i fortë) pa dhe me vezë 500 g.;

8)mish viçi pa kocka të kofshëve ose ndonjë pjesë tjetër;

9)mish derri dhe viçi i grirë;

10)pulë e freskët ose e ngrirë (e tërë)

11)biftek pule i freskët ose i ngrirë;

12)mish derri dhe viçi i grirë;

13)Suxhuk (viçi, derri ) pa aditivë dhe pa paketim në feta;

14)Sallam speciale e pulës (pa pako me feta);

15)Pashtetë nga mëlçia dhe pula (pa aditivë) në pako 95 dhe 100 g.;

16)qumësht i përhershëm i lopës (pa organik dhe me suplemente) me përmbajtje yndyre 2,8%, 3,2% dhe 3,5% nga 1 l.;

17)kos i thjeshtë i qumështit të lopës (pa aditivë) me përmbajtje yndyre nga 2,8% deri në 3,2% në paketimet 1 l dhe 1,5 l;

18)Kos i lopës (zakonisht, pa aditivë) me përmbajtje yndyre 2,8% dhe 3,2%, në një paketë prej 300 deri në 500 g.;

19)Ajkë qumështi e lopës me përmbajtje yndyre 12% deri në 20%, në paketim 180 ose 200 g.;

20)djathë i bardhë tradicional i lopës dhe djathë i bardhë i përzier (pa aditivë);

21)Djathë tradicional i lopës dhe djathë i përzier (pa aditivë);

22)Vezë të freskëta të pulës;

23)Fruta të freskëta dhe

24)Perime të freskëta.

Çmimet më të larta për këto produkte/mallra përcaktohen në nivelin e çmimeve (me përjashtim të çmimeve të shitjes), të cilat janë zbatuar më 1 gusht 2023, në tregtinë me pakicë, pra çmimet e këtyre produkteve janë ulur për të paktën 10%.

Shitësit me pakicë, produktet/mallrat që janë lëndë i këtij vendimi dhe që vendosen në rafte, frigoriferë dhe në pajisjet ftohëse, duhet t'i shënojnë qartë me mbishkrimin "çmimi i garantuar", i cili është publikuar në faqen e internetit të Ministrisë së Ekonomisë.

Tregtarët që merren me prodhim dhe tregti me shumicë kanë detyrimin t'i shesin produktet/mallrat që janë me çmim të reduktuar çdo muaj te tregtarët që merren me tregtinë me pakicë, në masën të paktën 70% të sasisë së shitur në muajin gusht 2023.

Vendimi është marrë duke marrë parasysh kushtet e tregut nga pjesëmarrësit në zinxhirin e tregtisë me shumicë dhe pakicë, që sipas propozuesit të vendimit, Ministrisë së Ekonomisë, shkaktuan rritje serioze të çmimeve të produkteve ushqimore bazë.

Duke ndjekur rritjen e çmimeve në tregun e brendshëm dhe fuqisë konsumuese të qytetarëve, është vlerësuar se për të mbrojtur standardin e jetesës së popullatës, është e nevojshme të kufizohen sërish çmimet në tregun e lirë të disa produkteve ushqimore, të cilat janë produkte dominuese për konsum dhe për të cilat Instituti Shtetëror i Statistikës publikon statistika mujore për matjen e shpenzimit të jetesës.

Qëllimi i Vendimit të Qeverisë është që të parandalohen ndërprerjet e mëtejshme në treg dhe të eliminohen pasojat e dëmshme të prishjes së tregut në drejtim të furnizimit të popullatës me produkte ushqimore bazë.

Ky vendim hyn në fuqi ditën e ardhshme nga dita e publikimit në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut”, ndërsa do të zbatohet deri më 30 nëntor 2023, me mundësi vazhdimi nëse situata në treg ende e kërkon të njëjtën.

Me propozim të Ministrisë së Ekonomisë, Qeveria në këtë mbledhje ka miratuar Vendim për plotësimin e Vendimit për ndalimin e tregtarëve nga tregtia me mallra të veçanta.

Me këtë Vendim, shitësve me pakicë u ndalohet të ofrojnë shitje aksionale (aksion) dhe shitje promocionale (promocion) gjatë shitjes së produkteve bujqësore dhe ushqimore. Ndalimi do të jetë i vlefshëm deri më 30 nëntor 2023.

Në të njëjtën kohë, u vendos që çmimet në tregtinë me pakicë, të cilat janë ulur për shkak të skadimit të afatit të produkteve bujqësore dhe ushqimore, të mos konsiderohen si shitje promocionale (promocion).

Ky Vendim hyn në fuqi ditën e nesërme nga dita e shpalljes në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Qeveria në këtë mbledhje e shqyrtoi dhe e miratoi Informacionin për nevojën e zhvillimit të Strategjisë Nacionale për Siguri të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe është marrë Vendim për formimin e Komisionit drejtues për koordinimin dhe zhvillimin e Strategjisë Nacionale të Sigurisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ku do të marrin pjesë përfaqësues të Qeverisë dhe të gjitha ministrive, si dhe nga Zyra e Kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Siguria nacionale është bazë për prosperitet në shtet. Vetëm një mjedis i sigurt mund të sigurojë funksionimin e një rendi kushtetues të pjekur dhe demokratik, rritje të qëndrueshme ekonomike, mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut dhe qëndrueshmërinë e shoqërisë civile. Duke pasur parasysh rrethanat e ndryshuara në mjedisin e sigurisë që janë krijuar në kontinentin evropian, duke përfshirë agresionin ushtarak kundër një shteti sovran dhe demokratik në kontinentin evropian, si dhe kërcënimin e vazhdueshëm të aktorëve aktivë malinj dhe përpjekjet e tyre për të përkeqësuar drejtpërdrejt ose indirekt bilancin ekzistues, ka disa çështje rreth sigurimit të ushqimit, energjisë dhe lëndëve të para kyçe, të cilat ndikojnë në stabilitetin dhe potencialin e zhvillimit të vendeve dhe rajoneve individuale, të cilat duhen konsideruar nga këndvështrimi i kontekstit aktual gjeopolitik dhe të sigurisë.

Qeveria në këtë mbledhje e shqyrtoi edhe tekstin e Propozim-ligjit për amnisti, të propozuar nga Ministria e Drejtësisë. Pas shqyrtimit të situatës në sferën që duhet të rregullohet me ligjin, qëllimet, parimet dhe zgjidhjet themelore dhe konkrete të përshkruara në tekstin e Propozim-ligjit për amnisti, Qeveria konstatoi se ekziston nevoja e harmonizimit shtesë të Propozim-ligjit për amnisti me institucionet kompetente.

Në mbledhje, Qeveria e ngarkoi Këshillin inspektues të Republikës së Maqedonisë së Veriut që urgjentisht të marrë masa për zgjidhjen e statusit të inspektorëve tatimorë komunalë përmes dhënies së licencave të punës, në përputhje me Ligjin për mbikëqyrje inspektuese, me të cilin do të zgjidhet problemi shumëvjeçar. që daton nga viti 2019.

Me këtë, Qeveria u mundëson njësive të vetëqeverisjes lokale, përmes inspektorëve komunalë tatimorë, që pa probleme t'i kryejnë detyrat e tyre të punës në përputhje me ligjet dhe në këtë mënyrë përmirëson mbikëqyrjen inspektuese të tatimpaguesve në njësitë e vetëqeverisjes lokale. Në këtë mënyrë kontribuon në rritjen e buxhetit të komunave, komunave në qytetin e Shkupit dhe Qytetit të Shkupit.

Me këtë Qeveria ofron mbështetje për promovimin e pavarësisë në funksionimin e komunave, në interes të një jete më të mirë për qytetarët.