Vazhdon trendi i uljes së shpenzimeve zyrtare të përgjithshme të anëtarëve të Qeverisë së RMV-së dhe ata janë ulur për 26 për qind në lidhje me periudhën e parë të monitoruar

Duke u nisur nga parimi themelor i Qeverisë transparente dhe nga parimi i qasjes në informacion  të karakterit publik  si bazë themelore për qytetarët, Qeveria e RMV-së, publikon raportin gjashtë mujor më të ri për shpenzimet e funksionarëve të përbërjes aktuale të qeverisë.

Qëllimi i këtij mjeti është që të kryhet monitorim ndaj shpenzimeve dhe punës së bartësve të funksioneve publike dhe t’i imponojë dhe promovojë vlerat për të cilat kjo Qeveri angazhohet fuqishëm dhe ato janë: kursimi i parave të qytetarëve dhe puna ekonomike, si dhe transparenca dhe llogaridhënia para qytetarëve.

Sipas të dhënave që rrjedhin nga monitorimi me ndihmën e mjetit për llogaridhënie dhe transparencë, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut në ciklin e katërt të qeverisjes së saj, gjegjësisht në periudhën nga dhjetori i vitit 2018 deri në maj të vitit 2019, i ka ulur shpenzimet e përgjithshme për 26 për qind, në krahasim me ciklin e parë monitorues i cili i përfshin periudhën nga qershori deri në fund të nëntorit të vitit 2017.

Ky raport përfshinë ciklin e katërt dhe  ka të bëjë për shpenzimet personale zyrtare të kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, zëvendësvekryetarwve tw Qeverisw, ministrave, zëvendësministrave, sekretarit të përgjithshëm të Qeverisë dhe sekretarëve shtetërorë të ministrive, për periudhën nga dhjetori i vitit 2018 deri në maj të vitit 2019, shënon shpenzime të përgjithshme në këtë cikël monitorues në vlerë prej 16.184.264 denarë, për dallim nga cikli i parë monitorues, menjëherë pas marrjes së detyrës në qeverinë aktuale, kur janë shënuar shpenzime në vlerë prej 21.876.430 denarë.

Ulja e shpenzimeve të përgjithshme personale zyrtare të bartësve të funksioneve publike në Republikën e Maqedonisë së Veriut, të përfshirë me këtë monitorim, shënon vazhdimësi, nëse merren parasysh edhe të dhënat për shpenzimet e përgjithshme për periudhën paraprakisht të monitoruar nga qershori deri në nëntor të vitit 2018, kur ato ishin 18.259.116 denarë.

Sa për krahasim, shërbimet e përgjithshme të hotelerisë përmes mensave, restoranteve dhe bufeve në kuadër të institucioneve, në periudhën e parë monitorues (qershor-nëntor të vitit 2017) ishin 5.965.616 denarë, ndërsa në periudhën e parë raportuese (dhjetor të vitit 2018 deri në maj të vitit 2019) janë ulur në 3.211.886 denarë.

Shërbimet e përgjithshme të hotelerisë në vend, përmes objekteve të jashtme hotelierike, prej 4.098.762 denarë, kanë rënë në 1.610.929 denarë në ciklet krahasuese monitoruese, ndërsa, shërbimet hotelierike jashtë vendit nga 935.652 denarë janë ulur në 716.318 denarë.

Në konkludim me ciklin e katërt monitorues nga dhjetori i vitit 2018 deri në maj të këtij viti, mjeti tani më nuk do t’i tregojë shpenzimet e funksionarëve nga qeveria paraprake sepse krahasimi do ta përfshijë periudhën e qeverisë teknike.

Me këtë raport më të ri për monitorim të shpenzimeve personale zyrtare të kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, zëvendësve të kryetarit, ministrave, zëvendësministrave, sekretarit të përgjithshëm të Qeverisë dhe sekretarëve shtetërorë të ministrive, Mjeti i përmban raportet financiare dhe narrative për 24 muaj, më saktë nga qershori i vitit 2017 deri në maj të vitit 2019.

Deri tek Mjeti për llogaridhënie mund të keni qasje përmes këtij linku: https://vlada.mk/otchetnost-troshoci.

Mjeti me të dhënat deri tek cikli i tretë, i cili i përmban krahasimet me Qeverinë paraprake do të arkivohet dhe do të jetën në dispozicion për kontroll në ueb faqen e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut.