Stimulim për sportin

Qeveria e Republikës së Maqedonisë do të mbështet politika me të cilat do të zmadhohet numri i qytetarëve, nga të gjitha moshat, grupet sociale dhe mjediset, të cilët çdo ditë bëjnë sport dhe aktivitete rekreativo-sportive. Për atë qëllim, prioritet do t’i japim krijimit të sistemit cilësor të sportit në shkollat dhe universitetet. Përkrahje e veçantë do t’i jepet arritjes së rezultateve të larta sportive në sistemin nacional të ndeshjeve dhe sukses të sportistëve të cilët marrin pjesë në gara ndërkombëtare.

Qeveria do të propozojë Ligj për sport, të ri, me të cilin do të sigurohet status i veprimtarisë së sportit dhe sportistëve në vendin tonë, burime stabile për financim të veprimtarisë së sportit nga buxheti qendror dhe lokal, si dhe mundësi për mbështetje të drejtpërdrejtë të sportit me mjete nga ekonomia.

Qeveria do t’i mbështet federatat nacionale të sportit në krijimin e sistemit nacional bashkëkohor të ndeshjeve dhe tërësisht do të respektojë pavarësinë e federatave nacionale të sportit.

Qëllimi ynë është të zmadhojmë përqindjen e qytetarëve të cilët bëjnë sport prej 2 përqindëshit aktual të popullatës në 20 përqind, të cilët do të jenë të përfshirë në “sporti për të gjithë”.

Me vendosjen e modelit të vërtetë të sportit shkollor, do ta zmadhojmë numrin e nxënësve të cilët praktikojnë sport prej 5.000 nxënësve aktualisht në 50.000 në arsimin fillor dhe të mesëm.

Objektet për sport, të cilët prej vitit 2000 janë mjet i manipulimeve dhe eksploatimeve, do t’i kthejmë për nevojat e sportistëve, të rinjve dhe qytetarëve. Ato, aktualisht përdoren për gjithçka tjetër përveç se jo për dedikimin themelor.

Do të sigurojmë kornizë ligjore dhe kushte këto objekte t’i menaxhojnë dhe t'i përdorin njësitë e vetëqeverisjes lokale. Pjesë e tyre do të dedikohen për federatat nacionale të sportit dhe klubet më të mira, kurse ato që janë me cilësi, pajisje, funksionalitet dhe standarde për organizimin e garave të mëdha ndërkombëtare, do të jenë nën kujdes të drejtpërdrejtë të shtetit, në dispozicion të federatave dhe sportistëve.

Qeveria do të iniciojë formimin e fondit financiar për sport në suazat e Agjencisë për të rinj dhe sport ku do të transferohen mjete financiare të dedikuara për zhvillim të sportit. I njëjti do të mbushet nga mjetet për lëshim të licencave për punë të bastoreve sportive, pjesë e secilës pagesë veçmas për tiket për vënie basti për sport, pjesë e pagesave nga lojërat e fatit.

Qeveria do të formojë Këshill Nacional për Sport të përbërë prej pesë federatave më të mira të sportit, të kategorizuara sipas kriterit paraprakisht të caktuar, Kryetari i Komitetit Maqedonas Olimpik dhe drejtori i Agjencisë për të rinj dhe sport.

Do të përcaktohen kuota maksimale për fitim të beneficioneve nga shteti, kurse subjektet sportive do të jenë të ndarë në tre kategori varësisht prej shkallës së garës dhe rëndësisë së saj për popullarizimin e sportit dhe promovimin e shtetit. Beneficionet financiare do të merren nëpërmjet ridedikimit të pjesës së tatimit mbi fitim nga ndërmarrjet. Ndërmarrjet do të jenë në gjendje, pjesë të obligimit të tyre për tatim mbi fitim në vend që ta paguajnë për shtetin ta investojnë në klub sportiv ose sportist individual.